Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om temporär ändring av Skatteförvaltningens beslut om de grunder som ska iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2020

Har getts
19.8.2020
Diarienummer
VH/5500/00.01.00/2020
Giltighet
1.9.2020 - 31.12.2020

Skatteförvaltningen ändrar 11 § 2 mom., 13 § 2 mom. och 14 § 1 och 2 mom. i sitt beslut om de grunder som ska iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2020 (1116/2019) enligt följande:


11 §

Som direkta kostnader betraktas inte kostnaderna för mattransport till sådant matställe som avses i 1 mom.

13 §

Förutsättningen för att en förmån som erhållits i form av måltidskupong eller annat motsvarande betalningssätt ska värderas enligt 1 mom. till 75 procent av dess nominella värde är att den endast kan användas för måltid och för kostnader för mattransport och att man inte får pengar, livsmedel eller andra förnödenheter mot den. I annat fall värderas kupongen till sitt nominella värde. Löntagaren kan på det sätt som avses ovan få endast en kupong per sådan faktisk arbetsdag i hemlandet under vilken arbetsgivaren inte har ordnat en måltid på något annat sätt.

14 §

När det gäller riktade betalmedel för måltider och kostnader för mattransport från vilka ett eurobelopp kan debiteras enligt måltidens pris i samband med betalningen ska det eurobelopp som arbetsgivaren har laddat in värderas till 75 procent av det nominella värdet, dock minst till 6,80 euro per sådan arbetsdag så som avses i 3 mom. Ett villkor för detta är att det eurobelopp som arbetsgivaren har betalat för måltiden och för kostnaderna för mattransport är minst 6,80 euro per måltid och högst 10,70 euro per måltid samt att när betalmedlet används för att betala en måltid är det möjligt att specificera användningen av de saldon som arbetsgivaren och löntagaren har laddat in. I annat fall ska det eurobelopp som arbetsgivaren laddat in värderas till dess nominella värde.

För att det eurobelopp som laddats in på ett betalmedel ska värderas såsom avses i 1 mom. krävs att betalmedlet endast kan användas för att betala måltider och kostnader för mattransport och att man inte kan få pengar, livsmedel eller andra förnödenheter mot det. Om kraven inte uppfylls ska det eurobelopp som arbetsgivaren laddat in värderas till sitt nominella värde.


Detta beslut träder i kraft den 1 september 2020 och gäller till och med den 31 december 2020. Beslutet tillämpas vid verkställandet av förskottsinnehållning under 1.9.−31.12.2020 och vid beskattningen för samma period.

 

Helsingfors den 19 augusti 2020

generaldirektör Markku Heikura

överinspektör Markus Kautto

Sidan har senast uppdaterats 19.8.2020