Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om temporär ändring av Skatteförvaltningens beslut om förfarande vid betalningsarrangemang

Har getts
17.4.2020
Diarienummer
VH/1873/00.01.00/2020
Giltighet
17.4.2020 - 31.8.2020

Skatteförvaltningen ändrar temporärt 2 § 1 och 2 mom. samt 7 § 1 mom. i Skatteförvaltningens beslut om förfarande vid betalningsarrangemang (1017/2019) enligt följande:


2 §

Hinder för betalningsarrangemang

Betalningsarrangemang vidtas inte om den skattskyldige har sådana skatter, skatteskulder som grundar sig på skatteansvar eller andra Skatteförvaltningens fordringar som ska drivas in genom utsökning, eller om den skattskyldige har försummat deklarationsskyldigheten som gäller beskattningen.

Betalningsarrangemang kan vidtas även om det för den skattskyldige finns i kraft ett betalningsprogram i enlighet med lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993) eller lagen om företagssanering (47/1993), i vilket skatter som Skatteförvaltningen ska driva in ingår.


7 §

Förfallande av betalningsarrangemang

Betalningsarrangemanget förfaller om den skattskyldige inte betalar betalningarna i enlighet med betalningstidtabellen, om det för den skattskyldige uppstår en ny skatteskuld som inte ingår i betalningsarrangemanget eller om den skattskyldige försummar deklarationsskyldigheten som gäller beskattningen.


Detta beslut träder i kraft den 17 april 2020 och gäller till och med den 31 augusti 2020. Beslutet tillämpas på betalningsarrangemang som har begärts tidigast den 25 mars 2020 och senast den 31 augusti 2020.

Helsingfors den 17 april 2020

Generaldirektör Markku Heikura                                                  

Överinspektör Markus Kautto

Sidan har senast uppdaterats 20.4.2020