Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om det utsatta datumet för återbetalning av återkrävda inkomster i prestationsbetalarens beskattning

Har getts
31.12.2019
Diarienummer
VH/5829/00.01.00/2019
Giltighet
1.1.2020 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 51 § 5 mom. i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016), sådant det lyder i lag 1566/2019, beslutat:

1 §

Utsatt datum för återbetalning

En återbetalning som avses i 51 § 5 mom. i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ ska ske senast den 30 april året efter det år då den ursprungliga prestationen betalades för att betalarens skatt för skatteperioden ska kunna rättas i fråga om förskottsinnehållning som har verkställts eller källskatt som har tagits ut på den återbetalda prestationen.

2 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2020.

Beslutet tillämpas första gången på förskottsinnehållning som verkställts och källskatt som tagits ut på prestationer som återbetalats den dag lagen träder i kraft eller senare.


Helsingfors den 31 december 2019


Vid förhinder för generaldirektören
Strategidirektör Arto Pirinen


Överinspektör Markus Kautto

 

Sidan har senast uppdaterats 2.1.2020