Vero.fi har förnyats. Läs mer om förnyelsen.

Skatteförvaltningens beslut om ändring av beslutet om sättet för och storleken av förskottsinnehållning

Har getts
12.12.2019
Diarienummer
VH/5462/00.01.00/2019
Giltighet
1.1.2020 - Tills vidare

Skatteförvaltningen ändrar 3 a § i sitt beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning (927/2018) som följer:

3 a §

Förskottsinnehållningen på utlandsarbetsinkomst som avses i 77 § i inkomstskattelagen verkställs enligt 1,86 procent på lönen av en i Finland försäkrad person om utlandsarbetsinkomsten eller försäkringslönen uppgår till minst 14 574 euro per år. Om utlandsarbetsinkomsten eller försäkringslönen underskrider 14 574 euro per år verkställs förskottsinnehållningen enligt 0,68 procent. Som grund för förskottsinnehållningen används i stället för arbetstagares utlandsarbetsinkomst den försäkringslön som avses i arbetspensionslagarna, förutsatt att den försäkrades pensionsskydd har ordnats antingen obligatoriskt eller frivilligt enligt lagen om pension för arbetstagare (395/2006). I annat fall används som grund sådan lön på vilken förskottsinnehållning ska verkställas i enlighet med 13 § i lagen om förskottsuppbörd.

 

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2020.

Helsingfors den 12 december 2019

 

generaldirektör Markku Heikura

ledande sakkunnig Mia Keskinen

Sidan har senast uppdaterats 16.12.2019