Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om det utsatta datumet i förmånstagarens beskattning för återbetalning av återkrävda förmånsinkomster

Har getts
24.10.2019
Diarienummer
VH/2069/00.01.00/2019
Giltighet
1.1.2020 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 112 a § 1 mom. i inkomstskattelagen (1535/1992), sådant det lyder i lag 178/2019, beslutat:

1 §

Utsatt datum för återbetalning

En återbetalning som avses i 112 a § 1 mom. i inkomstskattelagen ska ske senast den 30 april året efter det år då den ursprungliga prestationen betalades för att betalningen kan beaktas i beskattningen för det år då den ursprungliga prestationen betalades till förmånstagaren.

2 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2020. 

Beslutet tillämpas första gången vid beskattningen för år 2020.


Helsingfors den 24 oktober 2019


generaldirektör Markku Heikura

överinspektör Markus Kautto

Sidan har senast uppdaterats 24.10.2019