Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om elektroniskt förfarande och elektronisk certifiering i inkomstdatasystemet

Har getts
3.12.2018
Diarienummer
VH/1918/00.01.02/2018
Giltighet
1.1.2019 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 11 § 4 mom. i lagen om inkomstdatasystemet (53/2018) beslutat:

1 §

Inlämnande av elektronisk anmälan

Enligt 11 § i lagen om inkomstdatasystemet (53/2018) ska elektroniska anmälningar som lämnas in till Inkomstregisterenheten lämnas i en e-tjänst som Skatteförvaltningens Inkomstregisterenhet tillhandahåller eller via en teknisk förbindelse som avses i 3 § i den här föreskriften.

2 §

Elektronisk certifiering i e-tjänsten

Prestationens utbetalare certifieras i e-tjänsten som avses i 1 § med hjälp av den identifieringstjänst enligt 3 § 4 punkten i lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster (571/2016) som används i e-tjänsten i fråga.

En anmälan kan undertecknas förutom enligt 1 mom. även i ett sådant pålitligt förfarande i en e-tjänst som avses i 1 § med hjälp av vilket prestationsbetalarens fullmakt att agera på sina vägnar kan verifieras.

3 §

Lämnande av anmälan och certifiering i övrigt

Med avvikelse från 1 § kan Skatteförvaltningens Inkomstregisterenhet ta emot anmälningar också via en informationssäker teknisk förbindelse.

För att kunna använda förbindelsen krävs att prestationsbetalaren har auktoriserat en förmedlande part att lämna anmälningar på prestationsutbetalarens vägnar. Parten som förmedlar anmälningar ska använda ett certifikat som Skatteförvaltningens Inkomstregisterenhet har tilldelat och se till att anmälningarna som förmedlas är enhetliga, oförändrade och ursprungliga samt att de motsvarar prestationsbetalarens vilja.

4 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2019.

Helsingfors den 3 december 2018

Generaldirektör Markku Heikura

Specialsakkunnig Taito von Konow

Sidan har senast uppdaterats 3.12.2018