Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om förlängning av tidsfristerna för att lämna in uppgifter till Inkomstregisterenheten

Har getts
15.11.2018
Diarienummer
VH/1983/00.01.00/2018
Giltighet
1.1.2019 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 12 § 12 mom. i lagen om inkomstdatasystemet (53/2018) beslutat:

1 §

Förlängning av tidsfristerna för att lämna in uppgifter

Skatteförvaltningen förlänger tidsfristerna för att lämna in följande uppgifter till Inkomstregisterenheten:

  1. kilometerantalet som utgör grunden för skattefri kilometerersättning som har betalats till en inkomsttagare som omfattas av tillämpningsområdet för 12 § 1 mom. i lagen om inkomstdatasystemet,
  2. kilometerantalet för privata körningar vilket utgör grunden för beräkningen av driftskostnaderna för bilförmån som ska beskattas som naturaförmån och som omfattas av tillämpningsområdet för 12 § 1 och 3 mom. i lagen om inkomstdatasystemet.

Uppgifterna om kilometerantal enligt 1 mom. ska lämnas till Inkomstregisterenheten senast i årets sista anmälan om uppgifter som avses i 6 § 2 mom. i lagen om inkomstdatasystemet så att uppgiften kan hänföras till skatteåret i fråga.

2 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2019.

Beslutet tillämpas på sådana prestationer vars betalningsdag är den 1 januari 2019 eller därefter och på sådana förmåner i annan form än pengar som har getts den 1 januari 2019 eller därefter.

Helsingfors den 15 november 2018

Generaldirektör Markku Heikura

Överinspektör Markus Kautto