Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om förlängning av tidsfristerna för att lämna in uppgifter till Inkomstregisterenheten

Har getts
15.11.2018
Diarienummer
VH/1983/00.01.00/2018
Giltighet
1.1.2019 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 12 § 12 mom. i lagen om inkomstdatasystemet (53/2018) beslutat:

1 §

Förlängning av tidsfristerna för att lämna in uppgifter

Skatteförvaltningen förlänger tidsfristerna för att lämna in följande uppgifter till Inkomstregisterenheten:

  1. kilometerantalet som utgör grunden för skattefri kilometerersättning som har betalats till en inkomsttagare som omfattas av tillämpningsområdet för 12 § 1 mom. i lagen om inkomstdatasystemet,
  2. kilometerantalet för privata körningar vilket utgör grunden för beräkningen av driftskostnaderna för bilförmån som ska beskattas som naturaförmån och som omfattas av tillämpningsområdet för 12 § 1 och 3 mom. i lagen om inkomstdatasystemet.

Uppgifterna om kilometerantal enligt 1 mom. ska lämnas till Inkomstregisterenheten senast i årets sista anmälan om uppgifter som avses i 6 § 2 mom. i lagen om inkomstdatasystemet så att uppgiften kan hänföras till skatteåret i fråga.

2 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2019.

Beslutet tillämpas på sådana prestationer vars betalningsdag är den 1 januari 2019 eller därefter och på sådana förmåner i annan form än pengar som har getts den 1 januari 2019 eller därefter.

Helsingfors den 15 november 2018

Generaldirektör Markku Heikura

Överinspektör Markus Kautto

Sidan har senast uppdaterats 16.11.2018