Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om förlängning av tidsfristerna för att lämna in uppgifter till Inkomstregisterenheten

Har getts
31.12.2019
Diarienummer
VH/5973/00.01.00/2019
Giltighet
1.1.2020 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 12 § 16 mom. i lagen om inkomstdatasystemet (53/2018), sådant det lyder i lag 1392/2019, beslutat:

1 §

Förlängning av tidsfristerna för att lämna in uppgifter

Skatteförvaltningen förlänger tidsfristerna för att lämna in följande uppgifter till Inkomstregisterenheten:

  1. kilometerantalet som utgör grunden för skattefri kilometerersättning som har betalats till en inkomsttagare,
  2. kilometerantalet för privata körningar vilket utgör grunden för beräkningen av driftskostnaderna för bilförmån som ska beskattas som naturaförmån.

Uppgifterna om kilometerantal enligt 1 mom. ska lämnas till Inkomstregisterenheten senast i årets sista anmälan om uppgifter som avses i 6 § 2 mom. i lagen om inkomstdatasystemet så att uppgiften kan hänföras till skatteåret i fråga.

2 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2020.

Med detta beslut upphävs Skatteförvaltningens beslut om förlängning av tidsfristerna för att lämna in uppgifter till Inkomstregisterenheten (912/2018).

Beslutet tillämpas på sådana prestationer vars betalningsdag är den 1 januari 2020 eller därefter och på sådana naturaförmåner som har getts den 1 januari 2020 eller därefter. På tidigare prestationer och naturaförmåner tillämpas bestämmelser som gällde vid beslutets ikraftträdande.

Helsingfors den 31 december 2019

Vid förhinder för generaldirektören
Strategidirektör Arto Pirinen

Överinspektör Markus Kautto

Sidan har senast uppdaterats 31.12.2019