Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut - Avgifter för utlämnande av offentliga uppgifter enligt 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

Har getts
12.12.2015
Diarienummer
A207/200/2015
Giltighet
fr.o.m. 1.1.2016

Givet i Helsingfors den 22 december 2015

Skatteförvaltningen har i enlighet med 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådan den lyder i lagen 495/2005, beslutat om avgifterna för utlämnande av Skatteförvaltningens offentliga uppgifter:

1 §

Utlämnande av offentliga uppgifter muntligen eller per e-post när den begärda uppgiften inte har individualiserats så att den kan hittas i Skatteförvaltningens dokumentregister med hjälp av registrets dokumentklassificering eller handlingens nummer

 • 60 € per varje påbörjad timme
  I timdebiteringen ingår tiden som går åt till att söka uppgifterna
 • Enligt informationstjänstens prislista, när offentliga uppgifter begärs i elektronisk form och de är individualiserade med personbeteckning

2 §

Utlämnande av handlingar när deras sekretessbelagda delar avlägsnas

 • 5 € för en sedvanlig informationsbegäran
 • dock minst 10 € per faktureringsgång
 • 10 € per sida när informationsbegäran kräver särskilda åtgärder

3 §

Utlämnande av offentliga uppgifter som utdrag eller utskrift

 • 3 € per utdrag eller utskrift
 • Dock minst 10 € per faktureringsgång
  I en faktureringsgång ingår 1-3- utdrag eller utskrifter
 • 60 € per varje påbörjad timme när det krävs över 30 minuters arbete för att skriva ut eller kopiera uppgifterna
  Vid vanligt utlämnande av uppgifter ingår i timdebiteringen tiden som går åt till att skriva ut eller kopiera uppgifterna.
  När den begärda handlingen inte har individualiserats så att den kan hittas i Skatteförvaltningens dokumentregister ingår i timdebiteringen också tiden som går åt till att söka uppgifterna.

4 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft 1.1.2016.

Generaldirektör Pekka Ruuhonen

Överinspektör Taito von Konow

Sidan har senast uppdaterats 20.4.2017