Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska lämnas för arvs- och gåvobeskattningen

Har getts
27.4.2015
Diarienummer
A53/200/2015
Giltighet
1.5.2015 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 28 § 3 mom. i lagen om skatt på arv och gåva (378/1940), sådant det lyder i lag 523/2010, beslutat:

1 §

Uppgifter i bouppteckningsinstrumentet eller dess bilagor

Utöver vad som föreskrivs i ärvdabalken (40/1965) eller i lagen om skatt på arv och gåva ska i bouppteckningsinstrumentet eller dess bilagor lämnas följande uppgifter och utredningar för arvsbeskattningen:

  • den avlidnes och dennes rättsinnehavares personbeteckningar;
  • en kopia av arvsskiftesinstrumentet, om arvsskifte har förrättats i dödsboet;
  • en utredning om huruvida den efterlevande maken utnyttjar rätten att behålla den avlidnes kvarlåtenskap helt eller delvis oskiftad i sin besittning såsom avses i 3 kap. 1 a § i ärvdabalken;
  • en utredning om huruvida den efterlevande maken vägrar att överlåta sin egendom till den först avlidna makens arvingar på så sätt som avses i 103 § 2 mom. i äktenskapslagen (234/1929);
  • en kopia av avvittringsinstrumentet eller skiftesinstrumentet, om avvittring eller skifte hade förrättats mellan arvlåtarens och den först avlidna makens rättsinnehavare;
  • hade arvlåtaren varit i äktenskap, en utredning om rätten till egendomen i den först avlidna makens dödsbo vid arvlåtarens frånfälle.

2 §

Arvsskattedeklaration i vissa situationer

I sådana situationer som avses i 26 § 2 mom. i lagen om skatt på arv och gåva ska den deklarationsskyldige lämna in skattedeklarationen för arvsbeskattningen med en blankett som Skatteförvaltningen har fastställt för detta ändamål.

3 §

Gåvoskattedeklaration

Den skattskyldige ska lämna in skattedeklarationen för gåvobeskattningen med en blankett som Skatteförvaltningen fastställt för detta ändamål.

4 §

Övriga uppgifter

Förutom de uppgifter som begärs i skattedeklarationen ska den skattskyldige lämna även andra kompletterande uppgifter och utredningar som behövs för att man ska kunna reda ut arvet eller gåvan som ska beskattas.

5 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 maj 2015.

Med detta beslut upphävs Skattestyrelsens beslut den 20 juni 1994 om uppgifter som skall lämnas för arvs- och gåvobeskattningen (539/1994).

Beslutet tillämpas på de fall där skattskyldigheten har inträtt efter det att beslutet har trätt i kraft.

Helsingfors den 27 april 2015

Generaldirektör Pekka Ruuhonen

Överinspektör  Kimmo Tossavainen

Sidan har senast uppdaterats 30.4.2015