Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om beskattningsvärde för andra produkter som innehåller tobak och som i strid mot gällande bestämmelser eller för annat ändamål än kommersiell försäljning förts in i landet

Har getts
26.2.2018
Diarienummer
A30/200/2018
Giltighet
1.3.2018 - 31.12.2018

Skatteförvaltningen har med stöd av 9 § 2 mom. i lagen om tobaksaccis (1470/1994), sådant det lyder i lag 838/2017, fastställt:

1 §

Det genomsnittliga detaljhandelspriset, dvs. beskattningsvärdet, för andra produkter som innehåller tobak i produktgrupp 6 i accistabellen i bilagan till lagen om tobaksaccis och som i strid mot gällande bestämmelser eller för annat ändamål än kommersiell försäljning förts in i landet och som används från och med den 1 mars 2018 är 0,61 €/g.

2 §

Detta beslut träder i kraft 1.3.2018.

Helsingfors den 26 februari 2018

generaldirektör Markku Heikura

ledande sakkunnig Soili Sinisalo

Sidan har senast uppdaterats 2.3.2018