Coronavirussituationen: Du kan sköta dina skatteärenden i MinSkatt. Följ upp våra samlade nyheter som uppdateras. Anvisningar för företagare bland annat om förskottsskatt och betalningsarrangemang.

Skatteförvaltningens beslut om beskattningsvärden för tobaksprodukter som i strid mot gällande bestämmelser eller för annat ändamål än kommersiell försäljning förts in i landet

Har getts
21.2.2020
Diarienummer
VH/1344/00.01.00/2020
Giltighet
1.3.2020 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 9 § 2 mom. i lagen om tobaksaccis (1470/1994), sådant det lyder i lag 838/2017, fastställt:

1 §

Vägda genomsnittliga detaljhandelspriser, dvs. beskattningsvärden, för följande tobaksprodukter som i strid mot gällande bestämmelser eller för annat ändamål än kommersiell försäljning förts in i landet och som används från och med den 1 mars 2020 är följande:

Cigaretter 431,84 €/1000 st.
Cigarr 715,37 €/1000 st.
Cigariller 657,83 €/1000 st.
Pip- och cigarettobak 477,58 €/kg
Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 296,48 €/kg
Cigarettpapper i detaljhandelsform 38,35 €/1000 st.

 2 §

Detta beslut träder i kraft 1.3.2020.

 

Helsingfors den 21 februari 2020

 

Generaldirektör              Markku Heikura

Ledande sakkunnig        Soili Sinisalo