Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om kvarhållande av återbäringar

Har getts
16.10.2019
Diarienummer
VH/3649/00.01.00/2019
Giltighet
1.11.2019 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 28 § 2 mom. i lagen om skatteuppbörd (11/2018) beslutat:

1 §

Kvarhållande av återbäring

Skatteförvaltningen kvarhåller på begäran av en skattskyldig en återbäring av skatter enligt 7 § i lagen om skatteuppbörd för betalning av kommande betalningsförpliktelser. Skatteförvaltningen håller inte kvar återbäringar av andra skatter.

2 §

Användning av kvarhållen återbäringsberättigande mervärdesskatt som betalning för andra skatter än skatter som betalas på eget initiativ

En återbäringsberättigande mervärdesskatt som på den skattskyldiges begäran hålls kvar som betalning för kommande betalningsförpliktelser används som betalning för andra förfallna skatter än skatter som betalas på eget initiativ tidigast på den sista dagen av kalendermånaden.

3 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2019.

 

Helsingfors den 16 oktober 2019

 

generaldirektör Markku Heikura

överinspektör Markus Kautto

Sidan har senast uppdaterats 16.10.2019