Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om kvarhållande av återbäringar

Har getts
8.11.2018
Diarienummer
VH/1984/00.01.00/2018
Giltighet
9.11.2018 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 10 § 2 mom. och 28 a § 2 mom. i lagen om skatteuppbörd (769/2016), sådant som 28 a § 2 mom. lyder i lag 52/2017, beslutat:

1 §
Kvarhållande av återbäring

Skatteförvaltningen kvarhåller på begäran av en skattskyldig en återbäring av skatter enligt 7 § i lagen om skatteuppbörd för betalning av kommande betalningsförpliktelser. Skatteförvaltningen håller inte kvar andra återbäringar av skatt.


Användning av kvarhållen återbäringsberättigande mervärdesskatt som betalning för andra än skatter som betalas på eget initiativ

En återbäringsberättigande mervärdesskatt som på den skattskyldiges begäran hålls kvar som betalning för kommande betalningsförpliktelser används som betalning för andra förfallna skatter än skatter som betalas på eget initiativ tidigast på den sista dagen av kalendermånaden.

3 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 9 november 2018.
Genom detta beslut upphävs Skatteförvaltningens beslut om kvarhållande av återbäringar (599/2017).

Helsingfors den 8 november 2018

 

Generaldirektör Markku Heikura

Överinspektör Markus Kautto

 

Sidan har senast uppdaterats 8.11.2018