Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om kvarhållande av återbäringar

Har getts
28.8.2017
Diarienummer
A170/200/2017
Giltighet
1.11.2017 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 10 § 2 mom. och 28 a § 2 mom. i lagen om skatteuppbörd (769/2016), av dem 28 a § 2 mom. sådant det lyder i lag 52/2017, beslutat:

1 §
Kvarhållande av återbäring

Skatteförvaltningen kvarhåller på begäran av en skattskyldig en återbäring av skatter enligt 7 § i lagen om skatteuppbörd för betalning av kommande betalningsförpliktelser. Skatteförvaltningen håller inte kvar andra återbäringar av skatt.

2 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2017.

Helsingfors den 28 augusti 2017


generaldirektör Pekka Ruuhonen

överinspektör Markus Kautto

Sidan har senast uppdaterats 29.8.2017