Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om anteckningsskyldighet

Har getts
16.8.2017
Giltighet
1.11.2017 - Tills vidare

Genom beslutet upphävs 4 kap. i Skatteförvaltningens beslut om deklarationsskyldighet och anteckningar (1560/2016).


Skatteförvaltningen har med stöd av 11 a § 2 och 3 mom., 12 § 2 mom. och 13 § 1 mom. i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995), av dem 11 a § 2 och 3 mom. och 13 § 1 mom. sådana de lyder i lag 520/2010 och 12 § 2 mom. sådant det lyder i lag 772/2016, samt med stöd av 27 § 4 mom. och 28 § 4 mom. i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) beslutat:

Anteckningar och verifikationer

1 §

Anteckningsskyldighet

Bestämmelserna om anteckningsskyldighet och anteckningar gäller icke-bokföringsskyldiga skattskyldiga som bedriver jordbruk, skogsbruk, uthyrningsverksamhet, investeringsverksamhet eller annan förvärvsverksamhet än sådan som ska betraktas som näringsverksamhet. Bestämmelser om den skattskyldiges skyldighet att förvara anteckningar och de verifikationer som ansluter sig till anteckningarna ingår i 12 § i lagen om beskattningsförfarande.

2 §

Anteckningar

En skattskyldig som är anteckningsskyldig ska föra sådana anteckningar över sina inkomster och utgifter att inkomsterna och utgifterna, mervärdesskattebeloppet och skattens grunder samt stöd som erhållits för förvärvsverksamheten tillräckligt specificerade framgår av anteckningarna och de bifogade verifikationerna.

Anteckningarna registreras i kronologisk ordning. En inkomst registreras som transaktion när den har lyfts, skrivits in på den skattskyldiges konto eller när den skattskyldige annars har kunnat förfoga över den. En utgift registreras som transaktion när den har utbetalats.

De anteckningar som utvisar inkomst- och utgiftsposter samt mervärdesskattebelopp och skattens grunder ska grunda sig på daterade och numrerade verifikationer samt då mervärdesskatt som uppburits i samband med import dras av, på förtullningsbeslut och därtill hörande handlingar.

En anteckningsskyldig som lämnar mervärdesskattedeklaration månadsvis eller kalenderkvartalsvis ska registrera de affärstransaktion som påverkar beloppet av skatt som ska betalas eller dras av månadsvis senast den 12 dagen i den andra månaden efter varje period.

3 §

Bestämmelser om anteckningar inom jordbruket

Förutom uppgifterna enligt 2 § ska en skattskyldig som bedriver jordbruk i anteckningarna särskilt redogöra för följande:

 1. köparna av under skatteåret sålda jordbruks- och trädgårdsprodukter, husdjur och produkter från en produktionsinrättning på lägenheten,
 2. från jordbruket härrörande fordringar samt från jordbruket härrörande långfristiga och kortfristiga skulder, om vilka ska nämnas borgenärernas namn och adress, för varje borgenär utredning av skuldbeloppet och fördelningen av skulden på jordbruket och annat än jordbruket samt på skulden för skatteåret utgående ränta och av skulden föranledda index- och kursförluster,
 3. lägenhetens husdjur vid skatteårets utgång,
 4. överlåtelsepris eller ersättning för husdjur som överlåtits under skatteåret och den andel av detta belopp som periodiserats såsom skatteårets intäkt samt den andel av motsvarande belopp för under tidigare skatteår överlåtna husdjur som periodiserats såsom skatteårets intäkt,
 5. anskaffningsutgift för husdjur som förvärvats under skatteåret och den andel av detta belopp som periodiserats såsom avskrivning för skatteåret samt den andel av motsvarande belopp för under tidigare skatteår anskaffade husdjur som periodiserats såsom skatteårets avskrivning,
 6. anskaffningsutgifterna för byggnader och anläggningar, utgiftsrester samt de avskrivningar som gjorts på utgiftsresterna,
 7. anskaffningsutgifterna och utgiftsresterna för maskiner, redskap och anordningar samt särskilt anskaffningsutgifterna och utgiftsresterna för täckdiken, broar, dammar och andra sådana nyttigheter samt avskrivningarna som gjorts på dessa utgiftsrester,
 8. de löner som i pengar utbetalts till personer som arbetat i jordbruket, inberäknat familjemedlemmar som före skatteårets ingång fyllt 14 år, förskott som innehållits på lönerna och erlagda socialskyddsavgifter och andra arbetsgivarprestationer,
 9. jordbruksarbete som den skattskyldige och maken utfört samt deras respektive andelar av jordbrukets nettoförmögenhet samt sådana överlåtelsevinster som avses i 38 § 2 mom. i inkomstskattelagen och fördelningen av vinsterna mellan makarna,
 10. i jordbruket icke-avdragbara andelar av utgifter för användning av på lägenheten befintliga byggnader, anläggningar eller delar av dessa i det privata hushållet, skogsbruket eller annan näringsverksamhet samt de beräkningsgrunder enligt vilka utgifterna avskilts från utgifterna för jordbruket,
 11. i jordbruket icke-avdragbara utgiftsandelar av anlitande av arbetstagare som avlönats för jordbruket samt av användningen av till jordbruket hörande maskiner och andra i 7 punkten nämnda tillgångar och övriga tillgångar i det privata hushållet, skogsbruket eller annan näringsverksamhet samt de beräkningsgrunder enligt vilka utgifterna avskilts från utgifterna för jordbruket,
 12. den skattskyldiges fortskaffningsmedel samt de beräkningsgrunder enligt vilka utgifterna för fortskaffningsmedlen har fördelats på kostnader för lantbruket och i jordbruket icke-avdragbara kostnader,
 13. grunden för avdrag av den ökning av levnadskostnaderna som beror på tillfälliga arbetsresor enligt 10 e § i inkomstskattelagen för gårdsbruk och för avdrag av de utgifter för sådana resor i anslutning till lantbruket som en jordbruksidkare gör med en bil som hör till hans privata tillgångar,
 14. grunden för utjämningsreservering som enligt 10 a § i inkomstskattelagen för gårdsbruk bildats separat för varje gårdsbruksenhet,
 15. anskaffningskostnaderna för CAP-rättigheter och beloppen som avräknats från dem vid beskattningen, och de överlåtelsepriser som den skattskyldige har mottagit för CAP-rättigheter, samt
 16. grunderna för återbäring av i lagen om återbäring av accis på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket (603/2006) avsedd accis som ska betraktas som skattepliktig inkomst.

4 §

Uträkning av resultatet av jordbruk

Uträkning av resultatet av jordbruket ska upprättas sammanlagt för alla gårdsbruksenheter enligt följande anteckningsschema:

Inkomster

Skattepliktig försäljning 24 %

1. Inkomst av djurförsäljning
2. Inkomst av husdjursförsäljning som ska periodiseras som skatteårets intäkt
3. Övriga försäljningsinkomster

Skattepliktig försäljning 14 %

4. Inkomst av försäljning av husdjursprodukter
5. Inkomst av försäljning av växtodlingsprodukter

Skattepliktig försäljning 10 %
6. Försäljningsinkomst av inkvarteringstjänster o.d.

Momsfri försäljning
7. Statliga stöd
8. Övriga momsfria stöd och ersättningar
9. Direkt intäktsföring av utjämningsreservering
10. Övriga momsfria jordbruksinkomster

Utgifter

11. Löneutgifter
12. Inköp som är avdragsgilla i mervärdesbeskattningen 24 %
13. Sådana periodiserade utgifter för anskaffning av husdjur som ska dras av som avskrivningar för skatteåret
14. Inköp som är avdragsgilla i mervärdesbeskattningen 14 %/ 10 %
15. Övriga jordbruksutgifter
16. Avskrivningar
17. Utjämningsreservering som gjorts för skatteåret

Skillnad (Vinst / Förlust)

Inkomsterna och utgifterna antecknas exklusive moms.

5 §

Bestämmelser om anteckningar inom skogsbruket

En skattskyldig som bedriver skogsbruk ska i anteckningarna förutom uppgifterna enligt 2 § särskilt redogöra för följande:

 1. en utredning om värdet på virke som använts i jordbruket, näringsverksamheten och tagits i privat bruk,
 2. en utredning om skogsbrukets årliga utgifter specificerade enligt utgifter för avlöning av arbetstagare, resekostnader för skogsbruket och övriga årliga utgifter, samt beträffande resekostnaderna en redogörelse för grunderna för avräkning av kostnader för användning av en bil som hör till den skattskyldiges privata tillgångar,
 3. en utredning av om en utgiftsreservering och en utgiftsreservering för skogsskadeområden (skadereservering) gjorts och använts,
 4. en utredning om grunden för skogsavdrag och användningen av skogsavdraget. I fråga om makar som bedriver skogsbruk tillsammans och beskattningssammanslutningar ska användningen av skogsavdrag utredas per delägartid,
 5.  en utredning om anskaffningsutgifterna för maskiner, redskap och anordningar, byggnader och anläggningar samt för skogsdiken och skogsvägar, om avskrivningar som verkställts på anskaffningsutgifterna samt om utgiftsresten,
 6. en utredning om hur utgifterna för byggande av en skogsväg fördelas mellan skogsbruket och annan användning av vägen,
 7. en utredning separat för varje gårdsbruksenhet om grunderna för värdering av i 63 § i inkomstskattelagen avsett leveransarbete.

För det skogsavdrag som avses i 55 § i inkomstskattelagen ska den skattskyldige till sin anteckningsbok vid rotförsäljning bifoga köparens och vid leveransförsäljning skogsvårdsföreningens eller skogscentralens utredning eller en annan tillförlitlig utredning om att inkomsten av virkesförsäljningen hänför sig till sådan skog som berättigar till skogsavdrag.

För den skadereservering som avses i 111 § 2 mom. i inkomstskattelagen ska den skattskyldige till sin anteckningsbok foga en utredning av skogsvårdsföreningen eller skogscentralen eller en annan tillförlitlig utredning om det beräknade beloppet av kostnaderna för förnyelse av den förstörda skogen.

6 §

Bestämmelser om anteckningar för skattskyldiga som yrkar på skogsgåvoavdrag

För skogsgåvoavdrag som avses i 55 a–55 b § i inkomstskattelagen ska den skattskyldige i sina anteckningar utreda grunderna för det totala skogsgåvoavdraget (avdragsgrunden), den nettokapitalinkomst av skogsbruk som utgör grunden för avdraget under skatteåret, beloppet av skogsgåvoavdraget under skatteåret och beloppet av den avdragsgrund som återstår oanvänt efter skatteåret.

Uppgifterna enligt 1 mom. ska uppges i anteckningarna särskilt för varje skogsgåva. Avdragsgrunder som omfattar separata gåvor som fåtts under samma år kan övervakas som en enda post. Om den skattskyldige får avdragsgrund genom skogsgåvor som mottagits under olika år ska den avdragsgrund som uppkommit tidigare användas först. I anteckningarna ska utredas även den avdragsgrund som under skatteåret eventuellt fallit utanför skogsavdraget som påföljd på det sätt som avses i ISkL 55 c §.

För övervakning av statligt stöd i anslutning till skogsgåvoavdrag ska i anteckningarna utredas separat för varje skatteår även sådana statliga stöd från andra myndigheter som är av mindre betydelse.

7 §

Bestämmelser om anteckningar för den som bedriver annan förvärvsverksamhet

En skattskyldig som erhåller inkomst av fastighet eller av fiske eller av annan verksamhet än rörelse eller yrke och som inte enligt lag är bokföringsskyldig ska förutom uppgifterna enligt 1 § föra förteckning över de maskiner, redskap och anordningar som använts i verksamheten samt över byggnader och konstruktioner.

Såsom inkomst av verksamhet enligt 1 mom. betraktas biinkomst av tjänst och betjäningsavgifter samt inkomst av upphovsrätt, uppfinning, patent och varumärke, av syneförrättningar och inspektioner, försträckning, emottagande av uppdrag, uthyrning, kurser och privatlektioner samt annan sådan verksamhet. Anteckningar behöver dock inte föras då inkomsten erhållits av endast en för uthyrning använd bostadslägenhet eller av underhyresgäster i en sådan lägenhet.

En skattskyldig som bedriver investeringsverksamhet som avses i 12 § i lagen om beskattningsförfarande ska över investeringsverksamheten föra sådana anteckningar av vilka jämte bifogade verifikationer man kan utreda de vid beskattningen av överlåtelsevinst nödvändiga uppgifterna om anskaffningstidpunkt, förvärvssätt, anskaffningsutgift, överlåtelsetidpunkt, överlåtelsepris och övriga kostnader i anknytning med anskaffning och överlåtelse för värdepapper, värdeandelar, investeringsfondens fondandelar och annan dylik egendom som hör till investeringsverksamhet. Den skattskyldige ska förvara uppgifterna i sådant format att han eller hon på uppmaning kan visa upp sina anteckningar för skattemyndigheten eller en besvärsinstans.

Med investeringsverksamhet enligt 3 mom. avses placering av medel i värdepapper, investeringsfonders fondandelar och annan motsvarande egendom och handel med sådan egendom när denna verksamhet inte ska betraktas som näringsverksamhet.

8 §

Yrkesbilistens körjournal

En skattskyldig som bedriver yrkesmässig personbeställningstrafik med annan bil än buss eller ambulansbil ska för varje månad per körskift eller, om körskift inte har fastställts, per dygn föra körjournal. Om den skattskyldige använder en taxameter som är försedd med kvittoutskrivare, utgör kvittoutskrivarens rapporter körjournalen.

Av körjournalen eller rapporterna som avses i 1 mom. ska framgå följande specifikation:

 1. inkomster av körningar, vilka ska indelas i kontanta inkomster av körningar, inkomster av körningar med kredit och övriga inkomster samt
 2. uppgifter om det sammanlagda antalet kilometer som körts under skatteåret, indelade i yrkeskörslor, icke inkomstbringande yrkeskörslor, privata körslor och övriga körslor.

Körjournalen och rapporterna som avses i 1 mom. ska förvaras sex år efter skatteårets utgång så att de ursprungliga uppgifterna kan verifieras.

9 §

Förvaring av verifikationer

Den skattskyldige ska förvara verifikationer som avses i 11 a § i lagen om beskattningsförfarande i tre år räknat från ingången av året efter skatteårets utgång.

Avvikande från 11 a § 2 mom. i lagen om beskattningsförfarande ska den skattskyldige förvara verifikationerna som gäller hushållsavdrag och de uppgifter som behövs för att räkna ut vinst eller förlust från överlåtelse av egendom även om skattemyndigheten har antecknat dessa uppgifter på den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Avvikande från 1 mom. ska den skattskyldige förvara verifikationer i sex år från ingången av året efter skatteårets utgång till den del verifikationerna gäller

 1. rättshandlingar mellan en fysisk person eller ett dödsbo enligt 17 § i inkomstskattelagen och ett samfund enligt 3 § i inkomstskattelagen eller en näringssammanslutning enligt 4 § 1 mom. i inkomstskattelagen samt sådan anskaffning, besittning, användning, överlåtelse eller företagsomstrukturering som gäller aktier eller andelar i sådana samfund eller näringssammanslutningar, om den fysiska personen själv, dennes familjemedlem eller dessa tillsammans direkt eller indirekt innehar minst 10 procent av aktierna eller andelarna i samfundet eller en motsvarande andel av det röstetal som samtliga aktier i bolaget medför,
 2. sådana tillgångar som den som är allmänt skattskyldig i Finland äger eller besitter någon annanstans än i Finland eller sådana inkomster som förvärvats någon annanstans än i Finland samt utgifter eller övriga avdrag som hänför sig till dessa,
 3. sådana tillgångar som den som är begränsat skattskyldig i Finland äger eller besitter i Finland eller sådana inkomster som förvärvats i Finland samt utgifter eller övriga avdrag som hänför sig till dessa.

Med samfund enligt 3 mom. 1 punkten avses samfund som inte är ett bostadsaktiebolag som avses i lagen om bostadsaktiebolag (1599/2009) eller något annat bostads- eller fastighetssamfund som är avsett för bostadsbruk.

10 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2017.

Genom beslutet upphävs 4 kap. i Skatteförvaltningens beslut om deklarationsskyldighet och anteckningar (1560/2016).

I fråga om skatteår före 2018 tillämpas de tidigare gällande bestämmelserna på anteckningar som ska föras och på förvaring av anteckningar.

Helsingfors den 16 augusti 2017

generaldirektör Pekka Ruuhonen

ledande jurist Kari Aaltonen

Sidan har senast uppdaterats 22.8.2017