Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningen beslut om arbetsgivarens och prestationsbetalarens anteckningsskyldighet

Har getts
16.8.2017
Giltighet
1.11.2017 - Tills vidare

Genom beslutet upphävs 5 kap. i Skatteförvaltningens beslut om deklarationsskyldighet och anteckningar (1560/2016).


Skatteförvaltningen har med stöd av 27 § 4 mom. och 28 § 4 mom. i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) beslutat:

Arbetsgivarens och prestationsbetalarens anteckningsskyldighet

1 §

Prestationsbetalarens anteckningar

Anteckningar ska göras så att av dem tillräckligt specificerat framgår i 13 § i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) avsedda löner och övriga förskottsinnehållningspliktiga prestationer.

2 §

Lönekort

En arbetsgivare ska för varje löntagare kalenderårsvis föra ett lönekort. Lönekortet kan även föras så att uppgifterna vid behov kan sammanställas. Av lönekortet ska framgå följande uppgifter:

 1. löntagarens förnamn och efternamn, personbeteckning och adress,
 2. bestämmelser som gäller förskottsinnehållningen,
 3. med angivande av datum den tid för vilken lönen har betalats,
 4. penninglönens belopp,
 5. penningvärdet av naturaförmån,
 6. belopp som har dragits av från lönen innan förskottsinnehållningen verkställdes,
 7. det lönebelopp på vilket förskottsinnehållning ska verkställas,
 8. förskottsinnehållningens belopp,
 9. belopp av i 15 § lagen om förskottsuppbörd avsedda ersättningar för kostnader som åsamkas på grund av arbetet.

De uppgifter som avses i 1 mom. 3–9 punkten ska antecknas särskilt för varje lönebetalning.
På lönekortet eller på en bilaga ska antecknas arten av och beräkningsgrunden för naturaförmåner samt det belopp som löntagaren har betalat till arbetsgivaren för förmånen, arten av och grunden för en ersättning som har betalats med stöd av 15 § i lagen om förskottsuppbörd samt arten av och grunden för belopp som har avdragits från lönen med stöd av nämnda paragraf.

Efter utgången av kalenderåret ska på lönekortet antecknas de årliga sammanlagda beloppen av ovan i 1 mom. 4–9 punkten avsedda belopp.
Också i sådana fall där förskottsinnehållning inte behöver verkställas på lönen ska på lönekortet eller på en bilaga antecknas de uppgifter som avses i 1, 3 och 4 mom.

3 §

Lönekort för arbete som utförts utomlands

Om lön har betalats för arbete som utförts utomlands och förskottsinnehållning inte ska verkställas på den lönen enligt 77 § i inkomstskattelagen (1535/1992) eller endast ska verkställas på en del av lönen, ska på lönekortet eller i en bilaga antecknas de uppgifter som avses i 2 § 1, 3 och 4 mom. och

 1. stat där arbetet har utförts,
 2. ort där arbetet har utförts,
 3. hur länge vistelsen utomlands har varat, särskilt för varje stat, samt
 4. de besök som den skattskyldige under vistelsen utomlands har gjort i Finland.

Om en löntagare arbetar som utsänd arbetstagare eller annars utomlands så som avses i 18 kap. 16 och 18 § i sjukförsäkringslagen (1224/2004), ska på lönekortet eller på en bilaga utöver de uppgifter som avses i 1 mom. antecknas den försäkringslön som avses i 18 kap. 18 § i sjukförsäkringslagen och som vid arbete utomlands betraktas som grund för den arbetsförtjänst som ska räknas till pensionslönen samt för pensionsavgiften.

4 §

Ändrade uppgifter på lönekortet

Om grunderna för de uppgifter som avses i 2 § 1 och 3 mom. har ändrats eller uppgifterna annars korrigerats, ska den ursprungliga uppgiften sparas och den nya uppgiften samt den tidpunkt från vilken den tillämpas antecknas på lönekortet eller på en bilaga.

5 §

Lönelista och ett sammandrag av lönebetalningar vid lönebokföring

Arbetsgivare som regelbundet betalar lön ska för varje lönebetalning föra en lönelista, av vilken särskilt för varje löntagare ska framgå

 1. löntagarens namn,
 2. lönebetalningsperioden,
 3. lönebetalningsdagen,
 4. penninglönens belopp,
 5. penningvärdet av naturaförmån,
 6. i 3 § 2 mom. avsedd försäkringslön,
 7. belopp som har dragits av från före förskottsinnehållning,
 8. det lönebelopp på vilket förskottsinnehållning ska verkställas,
 9. förskottsinnehållningens belopp,
 10. beloppet av de ersättningar för i 15 § i lagen om förskottsuppbörd avsedda kostnader som åsamkas på grund av arbetet,
 11. belopp som har dragits av från lönen efter förskottsinnehållning,
 12. belopp som har betalats till löntagaren eller förts in på löntagarens konto.

På lönelistan ska också antecknas de sammanlagda beloppen av de belopp som avses i 1 mom. 4–12 punkten.

Arbetsgivare ska av lönelistorna och andra lönebetalningar som har gjorts under kalendermånaden göra ett sammandrag av vilket de uppgifter framgår som antecknas i den skattedeklaration som avses i 16 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ.

Arbetsgivare ska anteckna arbetsgivares sjukförsäkringsavgift i det sammandrag som avses i 3 mom. i enlighet med vad som föreskrivs om anteckning av lönebetalningar.

6 §

Anteckningar för den som är skyldig att ta ut källskatt

Den som är skyldig att ta ut källskatt ska föra anteckningar om de betalningar som avses i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst.
Betalaren ska för varje person som får lön eller någon annan källskattepliktig betalning kalenderårsvis föra en enhetlig förteckning av vilken följande framgår:

betalningsmottagarens fullständiga namn, yrke eller befattning, födelsedatum och eventuell officiell identifikationsuppgift i hemviststaten samt adress i hemviststaten och i Finland,

 1. källskattesatsen särskilt för varje prestationsslag,
 2. den tid för vilken lön eller annan betalning har betalats,
 3. beloppet av lön eller annan betalning i pengar,
 4. penningvärdet av naturaförmån,
 5. de avdrag från lön som vid uttaget av källskatt gjorts enligt 6 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst eller enligt en bestämmelse i ett internationellt avtal,
 6. belopp på vilket källskatten har tagits ut,
 7. beloppet av källskatt,
 8. beloppet av arbetspensionsavgift, arbetslöshetsförsäkringspremie och sjukförsäkringens sjukvårds- och dagpenningspremie som tagits ut av arbetstagare, samt
 9. dagpenningarna och beloppen av de ersättningar som betalats mot verifikation.

De uppgifter som avses i 2 mom. 3–10 punkten ska antecknas separat för varje betalning. Efter utgången av kalenderåret ska i förteckningen antecknas de årliga sammanlagda beloppen av de betalningar eller belopp som avses i 2 mom. 4–10 punkten, separat för varje betalning och belopp.

Uppgifterna ska antecknas i förteckningen också när källskatt inte har tagits ut.

7 §

Registreringskedja

Löner och andra bokförda poster ska föras i anteckningarna så att de bokförda posternas samband från lönelistan till lönekortet samt till det belopp som ska betalas till Skatteförvaltningen och till de deklarationer som ska avges utan svårighet kan observeras.

Vad som anges i detta beslut om förande av lönebetalningar i anteckningarna gäller i tillämpliga delar även arbetsgivares sjukförsäkringsavgift.

8 §

Utnyttjande av maskinläsbara datamedier

Vad som i bokföringslagen eller med stöd av den bestäms om utnyttjande av maskinläsbara datamedier gäller lönebokföring och i tillämpliga delar även anteckningar. På uppmaning av Skatteförvaltningen ska lönebokföringen på arbetsgivarens bekostnad utan dröjsmål omvandlas till vanlig läsbar skriftlig form. Skatterevision av lönebokföringen kan även utföras med elektroniska hjälpmedel.

9 §

Tillämpning av bestämmelser om lönebokföring

Vad i detta kapitel föreskrivs om arbetsgivare och löntagare gäller i tillämpliga delar också betalare och mottagare av andra betalningar.
Vad som anges i detta kapitel om förande av lönebetalningar eller andra betalningar i anteckningarna gäller i tillämpliga delar även arbetsgivares sjukförsäkringsavgift.

10 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2017.

Genom beslutet upphävs 5 kap. i Skatteförvaltningens beslut om deklarationsskyldighet och anteckningar (1560/2016).

I fråga om skatteår före 2018 tillämpas de tidigare bestämmelserna om arbetsgivares och andra betalares anteckningar samt om förvaring av anteckningar och verifikationer.

Helsingfors den 16 augusti 2017

generaldirektör Pekka Ruuhonen

ledande jurist Kari Aaltonen

Sidan har senast uppdaterats 22.8.2017