Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om skyldigheten att lämna uppgifter med anledning av FATCA-avtalet

Har getts
3.3.2015
Diarienummer
A38/200/2015
Giltighet
9.3.2015 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 17 a § 2 mom. i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995), sådant det lyder i lag 155/2015, beslutat:

1 §
Att lämna FATCA-uppgifter

Ett rapporterande finländskt finansinstitut ska i enlighet med 17 a § i lagen om beskattningsförfarande lämna de uppgifter som avses i FATCA-avtalet (FördrS 25/2015).

Om ett rapporterande finländskt finansinstitut inte har något att rapportera enligt 1 momentet ska detta meddelas Skatteförvaltningen.


2 §
Tidpunkt för inlämning av uppgifter

Uppgifter som gäller det föregående kalenderåret ska lämnas in årligen före utgången av januari. Uppgifterna för år 2014 ska dock lämnas senast 30.4.2015.

 

3 §
Anmälningssätt

Uppgifterna kan endast lämnas elektroniskt via Skatteförvaltningens elektroniska anmälningstjänster.

4 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 9 mars 2015.Beslutet tillämpas första gången på de uppgifter som ska lämnas för 2014.

 

I Helsingfors den 3 mars 2015

Generaldirektör Pekka Ruuhonen
Ledande sakkunnig Mia Keskinen

 

Sidan har senast uppdaterats 4.3.2015