Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om beloppet av den punktskatt som återbetalas för flytande bränslen som frisläppts för konsumtion 1.7–31.12.2017

Har getts
1.2.2018
Diarienummer
A20/200/2018
Giltighet
1.2.2018 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 9 a § 5 mom. i lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994), sådant det lyder i lag 1179/2016, fastställt för tiden 1.7–31.12.2017 det belopp av punktskatt på motorbensin och produkter som ersätter den, dieselolja och produkter som ersätter den, flytgas och produkter som ersätter den samt lätt brännolja och produkter som ersätter den, som ska återbetalas och som tillämpas på skatteåterbäring som gäller bränslen som har frisläppts för konsumtion under den aktuella perioden, på följande sätt:

Återbäringsbeloppen av den punktskatt för flytande bränslen som frisläppts för konsumtion 1.7–31.12.2017 är följande:

Motorbensin:

 • 67,51 cent/liter
 • Återbäringsbeloppet består av energiinnehållsskatt 50,59 cent/liter, koldioxidskatt 16,24 cent/liter och försörjningsberedskapsavgift 0,68 cent/liter.

Dieselolja:

 • 44,62 cent/liter
 • Återbäringsbeloppet består av energiinnehållsskatt 27,96 cent/liter, koldioxidskatt 16,31 cent/liter och försörjningsberedskapsavgift 0,35 cent/liter.

Lätt brännolja:

 • 22,85 cent/liter
 • Återbäringsbeloppet består av energiinnehållsskatt 7,05 cent/liter, koldioxidskatt 15,45 cent/liter och försörjningsberedskapsavgift 0,35 cent/liter.

Lätt brännolja vid kombinerad produktion (nedsättning av koldioxidskatten):

 • 7,73 cent/liter

Flytgas:

 • 26,65 cent/kilogram
 • Återbäringsbeloppet består av energiinnehållsskatt 9,01 cent/kilogram, koldioxidskatt 17,53 cent/kilogram och försörjningsberedskapsavgift 0,11 cent/kilogram.

Flytgas vid kombinerad produktion (nedsättning av koldioxidskatten):

 • 8,765 cent/kilogram

För att få återbäring när det gäller bränsle som till sin sammansättning inte motsvarar det som med stöd av miljöskyddslagen (86/2000) föreskrivs om kvalitetskraven på motorbensin, dieselolja och vissa andra flytande bränslen och när det gäller lätt brännolja som innehåller mer än sju volymprocent biobrännolja ska sökanden lämna en tillförlitlig redogörelse för den skatt och försörjningsberedskapsavgift som har betalats för bränslet.

Om produkten inte motsvarar de ovannämnda kvalitetskraven och det inte finns någon tillförlitlig redogörelse av om skatt har betalats på bränslet, är återbäringsbeloppet följande:

 1. För motorbensin, etanol, en blandning av motorbensin och etanol eller för en produkt som ersätter dem är skatten och försörjningsberedskapsavgiften enligt produktgrupp 22, 34,93 cent/liter.
 2. För dieselolja, biodieselolja, en blandning av dieselolja och biodieselolja eller för en produkt som ersätter dem är skatten och försörjningsberedskapsavgiften enligt produktgrupp 49, 16,68 cent/liter.
 3. För lätt brännolja, biobrännolja, en blandning av lätt brännolja och biobrännolja eller för en produkt som ersätter dem är skatten och försörjningsberedskapsavgiften enligt produktgrupp 64, 7,40 cent/liter.
 4. För flytgas, bioflytgas, en blandning av flytgas och bioflytgas eller för en produkt som ersätter den är skatten och försörjningsberedskapsavgiften enligt produktgrupp 113 i skattetabellen, 9,12 cent/kilogram.


Detta beslut träder i kraft 1.2.2018

Helsingfors den 1 februari 2018


Vid förhinder för generaldirektören
överdirektör Heli Lähteenmäki

ledande sakkunnig Soili Sinisalo

Sidan har senast uppdaterats 2.2.2018