Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om beloppet av den punktskatt som återbetalas för flytande bränslen som frisläppts för konsumtion 1.1. – 30.6.2021

Har getts
29.10.2021
Diarienummer
VH/5445/00.01.00/2021
Giltighet
6.9.2021 - Tills vidare

Genom detta beslut upphävs Skatteförvaltningens beslut om beloppet av den punktskatt som återbetalas för flytande bränslen som frisläppts för konsumtion 1.1. – 30.6.2021 (VH/4280/00.01.00/2021).   

Skatteförvaltningen har med stöd av 9 d § 1 mom. i lagen om punktskatt på flytande
bränslen (1472/1994), sådant det lyder i lag 767/2020, fastställt för tiden 1.1. – 30.6.2021
det belopp av punktskatt på motorbensin och produkter som ersätter den, dieselolja och
produkter som ersätter den, flytgas och produkter som ersätter den samt lätt brännolja och
produkter som ersätter den, som ska återbetalas och som tillämpas på skatteåterbäring
som gäller bränslen som har frisläppts för konsumtion under den aktuella perioden, på
följande sätt:

Återbäringsbeloppen av den punktskatt för flytande bränslen som frisläppts för konsumtion
1.1. – 30.6.2021 är följande:

Motorbensin:

 • 72,38 cent/liter
 • Återbäringsbeloppet består av energiinnehållsskatt 52,00 cent/liter,
  koldioxidskatt 19,70 cent/liter och försörjningsberedskapsavgift 0,68
  cent/liter.

Dieselolja:

 • 48,61 cent/liter
 • Återbäringsbeloppet består av energiinnehållsskatt 30,26 cent/liter,
  koldioxidskatt 18,00 cent/liter och försörjningsberedskapsavgift 0,35
  cent/liter.

Lätt brännolja:

 • 27,51 cent/liter
 • Återbäringsbeloppet består av energiinnehållsskatt 10,33 cent/liter,
  koldioxidskatt 16,83 cent/liter och försörjningsberedskapsavgift 0,35
  cent/liter.

Lätt brännolja vid kombinerad produktion:

 • 7,56 cent/liter
 • Återbäringsbeloppet består av energiinnehållsskatt 7,56 cent/liter,
  koldioxidskatt 0 cent/liter och försörjningsberedskapsavgift 0 cent/liter.

Flytgas:

 • 31,49 cent/kilogram
 • Återbäringsbeloppet består av energiinnehållsskatt 13,29 cent/kilogram,
  koldioxidskatt 18,09 cent/kilogram och försörjningsberedskapsavgift 0,11
  cent/kilogram.

Flytgas vid kombinerad produktion:

 • 9,82 cent/kilogram
 • Återbäringsbeloppet består av energiinnehållsskatt 9,82 cent/kilogram,
  koldioxidskatt 0 cent/kilogram och försörjningsberedskapsavgift 0 cent/kilogram.

För att få återbäring när det gäller bränsle som till sin sammansättning inte motsvarar det
som med stöd av miljöskyddslagen (527/2014) föreskrivs om kvalitetskraven på
motorbensin, dieselolja och vissa andra flytande bränslen och när det gäller lätt brännolja
som innehåller mer än sju volymprocent biobrännolja ska sökanden lämna en tillförlitlig
redogörelse för den skatt och försörjningsberedskapsavgift som har betalats för bränslet.

Om produkten inte motsvarar de ovannämnda kvalitetskraven och det inte finns någon
tillförlitlig redogörelse av om skatt har betalats på bränslet, är återbäringsbeloppet följande:

 1. för motorbensin, etanol, en blandning av motorbensin och etanol eller för en produkt
  som ersätter dem skatten och försörjningsberedskapsavgiften enligt produktgrupp 22,
  35,98 cent/liter,
 2. för dieselolja, biodieselolja, en blandning av dieselolja och biodieselolja eller för en
  produkt som ersätter dem skatten och försörjningsberedskapsavgiften enligt produktgrupp
  49, 18,00 cent/liter,
 3. för lätt brännolja, biobrännolja, en blandning av lätt brännolja och biobrännolja eller för
  en produkt som ersätter dem skatten och försörjningsberedskapsavgiften enligt
  produktgrupp 64, 10,68 cent/liter,
 4. för flytgas, bioflytgas, en blandning av flytgas och bioflytgas eller för en produkt som
  ersätter den skatten och försörjningsberedskapsavgiften enligt produktgrupp 113, 13,40
  cent/kilogram.

Detta beslut träder i kraft den 6 september 2021.

 

Helsingfors den 29 oktober 2021

generaldirektör Markku Heikura

ledande sakkunnig Anne Kaleva

Sidan har senast uppdaterats 1.11.2021