Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om införande och användning av det datoriserade systemet som avses i 58 § 1 mom. i punktskattelagen (182/2010)

Har getts
28.12.2016
Diarienummer
A257/200/2016
Giltighet
1.1.2017

Skatteförvaltningen har med stöd av 70 § 1 mom. i punktskattelagen (182/2010), sådant som det lyder i lag (1178/2016), föreskrivit:

1 §

Föreskriftens målgrupper

Föreskriftens målgrupper är

  • godkända upplagshavare;
  • registrerade avsändare;
  • registrerade mottagare; och
  • tillfälligt registrerade mottagare 

2 §

Allmänt

Vid flyttningar av harmoniserade punktskattepliktiga produkter under punktskatteuppskov ska ett datoriserade system, dvs. anmälningstjänsten för skattefria flyttningar för produkter som omfattas av punktskatt (EMCS-tjänsten) användas. I samband med dessa flyttningar ska man använda ett elektroniskt administrativt dokument (e-AD), som kan lämnas in eller mottas antingen som ett XML-meddelande via kundens datasystem eller via en webbtjänst som Skatteförvaltningen upprätthåller.

Vid autentisering av deklarationer som lämnas till Skatteförvaltningen och identifiering i Skatteförvaltningens e-tjänst ska användas en identifieringstjänst enligt 3 § 4–6 punkten i lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster (571/2016), som används i Skatteförvaltningen.

Vid flyttning av produkter mellan skatteupplag på Finlands territorium kan man i stället för ett datoriserat system använda sig av det förenklade förfarande som avses i 66 § i punktskattelagen (182/2010).

3 §

Tillstånd att använda meddelandebaserad deklarering

Tullen svarar tills vidare för det tekniska underhållet av Skatteförvaltningens EMCS-tjänst. Den som använder meddelandebaserad deklarering måste hos Tullen ansöka om tillstånd att bli kund vid direkt meddelandedeklarering via EMCS-tjänsten (tullblanketterna nr 850r-10 och 851r-10 Bilaga). De som fått tillstånd av Tullen att bli kunder vid direkt meddelandedeklarering kan vara kunder vid direkt meddelandedeklarering i Skatteförvaltningens EMCS-tjänst.

4 §

Avsändning av harmoniserade punktskattepliktiga produkter

4.1 §

Inlämnande av ett utkast till elektroniskt administrativt dokument

Före flyttningen av produkterna ska avsändaren skapa ett utkast till elektroniskt administrativt dokument till Skatteförvaltningen.  Efter att ha kontrollerat utkastet, skapar Skatteförvaltningens datasystem ett elektroniskt administrativt dokument (e-AD) som får en unik administrativ referenskod, dvs. en ARC-kod. Flyttningen kan påbörjas först efter detta.

4.1.1 §
Meddelandebaserad deklarering

Avsändaren skickar utkastet till elektroniskt administrativt dokument till Skatteförvaltningens datasystem i form av ett meddelande enligt XML-rekommendationen (EMCS815). Efter att utkastet kontrollerats skapar Skatteförvaltningens datasystem ett e-AD-meddelande (EMCS801), som skatteförvaltningens system förmedlar till avsändaren.

Om avsändarens utkast till elektroniskt administrativt dokument inte kan godkännas, skapar Skatteförvaltningens datasystem ett felmeddelande till avsändaren enligt XML-rekommendationen, och då måste avsändaren korrigera utkastet till elektroniskt administrativt dokument.

Avsändaren ska iaktta de tekniska bestämmelser och anvisningar som fastställts av Tullen och Skatteförvaltningen.

4.1.2 §
Deklarering via internettjänst

Avsändaren skapar ett utkast till elektroniskt administrativt dokument med hjälp av Skatteförvaltningens EMCS-tjänst.

Avsändaren ska iaktta de tekniska bestämmelser och anvisningar som fastställts av Tullen och Skatteförvaltningen.

4.2 §

Återkallelse av elektroniskt administrativt dokument

Avsändaren kan återkalla e-AD-meddelandet i Skatteförvaltningens EMCS-tjänst, eller när det är fråga om en kund som använder meddelandebaserad deklarering, genom att skicka ett meddelande om återkallelse (EMCS810) innan de produkter som ska flyttas lämnar lagret. Om meddelandet om återkallelse i fråga om meddelandebaserad deklarering inte kan godkännas, skapar Skatteförvaltningens datasystem ett felmeddelande till avsändaren, och då måste avsändaren korrigera meddelandet om återkallelse.

4.3 §

Ändring av destination

När transportens destination ändras kan avsändaren meddela ändringen i EMCS-tjänsten.

4.4 §

Flyttningar av energiprodukter

Avsändare av energiprodukter kan skapa ett utkast till elektroniskt administrativt dokument utan uppgifter om destination. Avsändaren ska tillställa Skatteförvaltningen de uppgifter som saknas inom den tid som avses i 62 § 2 mom. i punktskattelagen (182/2010) genom att skapa ett meddelande om ändring av destination i EMCS-tjänsten såsom i punkt 4.3 ovan.

4.5 §

Export till länder utanför unionen

Avsändaren skickar eller skapar ett utkast till elektroniskt administrativt dokument i EMCS -tjänsten såsom i punkt 4.1 ovan men anger ”Leverans för export” som uppgift om destination samt uppger det exporttullkontor där den punktskattepliktiga varan införs i exportförfarandet. Därefter görs en exportanmälan i Tullens exportsystem, där det övervakas att varan lämnar unionen.

4.6 §

Import från länder utanför unionen

Avsändaren skickar eller skapar ett utkast till elektroniskt administrativt dokument såsom i punkt 4.1 ovan, men anger i utkastet det tullkontor via vilket produkterna anländer till unionens område. Importkoderna överförs automatiskt från Tullens importsystem till EMCS-systemet.

4.7 §

Mottagande av en mottagnings- eller exportrapport från Skatteförvaltningen

Skatteförvaltningens datasystem förmedlar en mottagningsrapport till i EMCS-tjänsten till avsändaren, när mottagaren har kvitterat e-AD:t med hjälp av datasystemet i sin medlemsstat. För kunder som använder direkt meddelandedeklarering förmedlar Skatteförvaltningens datasystem meddelandet EMCS818.

Skatteförvaltningens datasystem skapar en exportrapport till avsändaren i EMCS-tjänsten, när Skatteförvaltningens datasystem har fått en bekräftelse från Tullens exportsystem om att produkterna förts ut ur unionens område. För kunder som använder direkt meddelandedeklarering förmedlar Skatteförvaltningens datasystem meddelandet EMCS818.

Om avsändaren har anmält sin e-postadress till Skatteförvaltningen för att föras in i registret över punktskatteskyldiga (FINSEED), får avsändaren ett meddelande om mottagnings- eller exportrapporten från EMCS-tjänsten.

4.8 §

Uppdelning av flyttning

Avsändaren får dela upp en flyttning av energiprodukter i flera flyttningar, om den totala kvantiteten produkter inte ändras, uppdelningen på territoriet hos en medlemsstat som tillåter uppdelning, och de behöriga myndigheterna i denna medlemsstat informeras om var flyttningen delas upp. Finland tillåter uppdelning av flyttning på sitt territorium. Den behöriga myndigheten i Finland är Skatteförvaltningen, som också ska informeras innan verksamheten för uppdelning av flyttning inleds. Anmälan görs till punktskatterådgivningen för företagskunder per e-post (emcs(a)vero.fi). När flyttningen har börjat i Finland, ska uppdelningen utföras genom att skapa två eller flera nya elektroniska administrativa dokument. Avsändaren anmäler de nya unika ARC-koderna gällande flyttningen till Skatteförvaltningen (emcs(a)vero.fi) och ber Skatteförvaltningen att stänga det ursprungliga e-AD:t i EMCS-systemet. Skatteförvaltningen stänger det ursprungliga administrativa dokumentet enligt begäran.

5 §

Mottagande av harmoniserade punktskattepliktiga produkter

5.1 §

Mottagande av ett elektroniskt administrativt dokument från Skatteförvaltningen

Skatteförvaltningens datasystem tar emot e-AD-meddelandet. Om mottagarens e-postadress har förts in i FINSEED-registret, informerar Skatteförvaltningens datasystem mottagaren om det inkomna e-AD:t med ett e-postmeddelande.

5.1.1 §
Meddelandebaserad deklarering

Skatteförvaltningens datasystem skapar ett e-AD-meddelande för mottagaren (meddelande EMCS801), som innehåller en unik ARC-kod.

5.1.2 §

Deklarering via internettjänst

Om mottagaren inte har anmält sin e-postadress till Skatteförvaltningen och den inte har förts in i registret över punktskatteskyldiga (FINSEED), ska mottagaren kontrollera om e-AD:t har kommit fram i EMCS-tjänsten.

5.2 §

Att upprätta och skicka en mottagningsrapport

Mottagaren ska lämna in en mottagningsrapport senast fem vardagar efter att produkterna mottagits.

5.2.1 §
Meddelandebaserad deklarering

Mottagaren skickar ett utkast av mottagningsrapporten (EMCS818) till Skatteförvaltningens datasystem.  Om utkastet kan godkännas, skapar Skatteförvaltningens datasystem en bekräftad mottagningsrapport till mottagaren.

Om utkastet inte kan godkännas, skapar Skatteförvaltningens datasystem ett felmeddelande till mottagaren, och då måste mottagaren korrigera utkastet av mottagningsrapporten.

5.2.2 §
Deklarering via internettjänst

Mottagaren upprättar mottagningsrapporten med hjälp av Skatteförvaltningens EMCS-tjänst.

5.3 §

Mottagning av uppdelning av flyttning från Skatteförvaltningen

Skatteförvaltningens datasystem mottar meddelande om uppdelning av flyttning som innehåller en unik ARC-kod för flyttning av produkter.

5.3.1 §
Meddelandebaserad deklarering

Skatteförvaltningens datasystem skapar ett meddelande till mottagaren om uppdelning av flyttning (EMCS803) som innehåller en unik ARC-kod.

5.3.2 §
Deklarering via internettjänst

Om mottagarens e-postadress har införts i registret över punktskattepliktiga FINSEED, meddelar Skatteförvaltningens datasystem mottagaren om inkommen uppdelning av flyttning med ett e-postmeddelande. Om mottagaren inte har anmält sin e-postadress till Skatteförvaltningen och den inte har förts in i registret över punktskatteskyldiga, skickas inget e-postmeddelande om uppdelning av flyttning från Skatteförvaltningens datasystem. Mottagaren informeras om uppdelningen av flyttning vid inloggning till EMCS-tjänsten.

6 §

Påminnelser

6.1 §

Påminnelse om försenad mottagningsrapport

Efter att ha fått en påminnelse via e-post, ska mottagaren omedelbart upprätta en mottagningsrapport enligt avsnitt 5 eller ange en förklaring till förseningen i Skatteförvaltningens EMCS-tjänst.

Efter att ha fått påminnelsen via e-post ska avsändaren utan dröjsmål ange en förklaring till förseningen i EMCS-tjänsten.

6.2 §

Påminnelse om ändring av destination

När avsändaren via e-post fått en påminnelse om mottagningsrapport, enligt vilken mottagaren helt eller delvis avvisat transporten, ska avsändaren göra en omdestinering inom 7 dygn efter mottagandet av denna rapport.

När avsändaren via e-post fått ett meddelande om försummelse av omdestinering, ska avsändaren omedelbart anmäla omdestineringen i EMCS-tjänsten.

6.3 §

Påminnelse om att hänförandet till exportförfarande misslyckats

När avsändaren via e-post fått ett påminnelsemeddelande om att hänförandet till exportförfarande misslyckats, ska avsändaren antingen återkalla e-AD eller göra en omdestinering till en annan mottagare eller tillbaka till skatteupplaget. E-AD:t kan återkallas endast om produkterna inte har lämnat skatteupplaget. Om de uppgifter som avsändaren angett i EMCS-tjänsten om produkter som ska exporteras är korrekta, ska avsändaren korrigera uppgifterna i exportdeklarationen som gjorts i Tullens exportsystem.

6.4 §

Påminnelse om ogiltigförklaring av destination

När avsändaren via e-post fått en påminnelse om ogiltigförklaring av exporten, ska avsändaren göra en omdestinering till en annan mottagare eller tillbaka till skatteupplaget. Avsändaren kan även återkalla e-AD:t, om produkterna inte har lämnat skatteupplaget.

6.5 §

Påminnelse om komplettering av öppen destination

När avsändaren via e-post fått en påminnelse om öppen destination, ska avsändaren ange de uppgifter om destinationen som saknas genom att göra en omdestinering.

7 §

Kostnaderna för införande och användning av ett datoriserat system

Den som använder meddelandebaserad deklarering skickar och mottar meddelanden på egen bekostnad och svarar för de kostnader som uppstår av testning, ibruktagande och underhåll av meddelanden i det datasystem som används.

Den som använder webbaserad deklarering svarar för de kostnader som nättrafiken orsakar användaren.

8 §

Bokföring och arkivering

Avsändaren och mottagaren ska i sin bokföring förvara de unika administrativa referenskoderna (ARC-koderna) för alla skickade och mottagna elektroniska administrativa dokument under den tid som avses i 95 § 2 mom. i punktskattelagen (182/2010).

9 §

Nationellt obligatoriska datagrupper och -element i e-AD

Utöver de datagrupper och -element som i kommissionens förordning (EG) nr 684/2009 gällande datoriserade förfaranden för flyttning av punktskattepliktiga produkter under punktskatteuppskov bestäms som obligatoriska i e-AD-utkast är också följande datagrupper och -element, som anges i tabell 1 i bilaga 1 till förordningen, obligatoriska vid avsändning av produkter från Finland:

9 f: ”Tidpunkt för avsändning”
15: ”Första transportör”
17 p: ”Handelsbeteckning"

Kontaktinformation om ärenden som detta beslut berör

Punktskatterådgivningen för företagskunder betjänar mån–fre kl. 9–16.15 (i juli kl. 9–15).

Telefonnumret till punktskatterådgivningen är 029 497 155.

I EMCS-ärenden är e-postadressen till rådgivningen om punktskatter emcs(a)vero.fi

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft 1.1.2017.

Helsingfors den 28 december 2016

Generaldirektör Pekka Ruuhonen

Överinspektör Taito von Konow

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2017