Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om de obligatoriska elektroniska skattedeklarationer som avses i punktskattelagen och om undantag från dem

Har getts
28.12.2016
Diarienummer
A256/200/2016
Giltighet
1.1.2017 -

Skatteförvaltningen har med stöd av 32 § 4 mom. i punktskattelagen (182/2010), sådant som det lyder i lag (1178/2016), förordnat:

1. Målgrupp

Bestämmelsens målgrupp är skattskyldiga som deklarerar per skatteperiod

2. Allmänt om obligatoriska elektroniska skattedeklarationer

I fortsättningen ska skattskyldiga som deklarerar per skatteperiod i regel lämna in skattedeklarationen elektroniskt via Skatteförvaltningens elektroniska webbtjänst Punktskattedeklaration (tidigare Webbveivi).

Vid autentisering av deklarationer som lämnas till Skatteförvaltningen och identifiering i Skatteförvaltningens e-tjänst ska användas en identifieringstjänst enligt 3 § 4 eller 5 punkten i lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster (571/2016), som används i Skatteförvaltningen.

3. Perioddeklaranter för vilka elektronisk skattedeklarering är obligatorisk

Utöver godkända upplagshavare, registrerade mottagare och skatterepresentanter  ska även följande perioddeklaranter lämna in skattedeklarationen elektroniskt:

  • nätinnehavare, som enligt 9 § 1 mom. i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996) ska registrera sig som skattskyldig hos Skatteförvaltningen;
  • elproducent, med undantag för småskalig producent, som enligt 9 § 1 mom. i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996) ska registrera sig som skattskyldig hos Skatteförvaltningen;
  • användare av bränntorv, som enligt 17 § 1 mom. i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996) ska registrera sig som skattskyldig hos Skatteförvaltningen;
  • användare av tallolja, som enligt 17 § 1 mom. i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996) ska registrera sig som skattskyldig hos Skatteförvaltningen;
  • naturgasnätsinnehavare, som enligt 21 a § 1 mom. i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996) ska registrera sig som skattskyldig hos Skatteförvaltningen;
  • användare av naturgas, som enligt 21 a § 2 mom. i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996) ska registrera sig som skattskyldig hos Skatteförvaltningen, Elektroniska deklarationer är obligatoriska för deklarationer som ges för det driftställe för vilket användaren av naturgas har ansökt om att bli registrerad användare;
  • tillverkare av biobrännolja, som enligt 11 a § 2 mom. i lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994) ska registrera sig som skattskyldig hos Skatteförvaltningen;
  • huvudman för avstjälpningsplats, som enligt 9 § i avfallsskattelagen (1126/2010) ska registrera sig som skattskyldig hos Skatteförvaltningen.

3.1 Om webbtjänsten för punktskattedeklaration inte fungerar

Om den elektroniska webbtjänsten för punktskattedeklarationer (nedan webbtjänsten Punktskattedeklaration) inte är tillgänglig av orsaker som beror på Skatteförvaltningen, ska den skattskyldige vänta tills webbtjänsten Punktdeklaration åter är tillgänglig och lämna in sin skattedeklaration när systemet fungerar igen. Skattedeklarationen ska komma till Skatteförvaltningen senast på den utsatta dagen för inlämnande av skattedeklaration, dvs. den 18 dagen i kalendermånaden efter skatteperioden.

Om webbtjänsten Punktdeklaration är ur bruk den utsatta dagen för inlämnande av skattedeklaration, ska skattedeklarationen inlämnas via webbtjänsten Punktdeklaration senast inom två vardagar efter den dag då Skatteförvaltningen har meddelat att driftavbrottet är över, denna dag medräknad. Helgfria lördagar anses inte vara vardagar.

Om driftavbrottet i webbtjänsten Punktskattedeklaration upphör den utsatta dagen för inlämnande av skattedeklaration, ska skattedeklarationen inlämnas via webbtjänsten Punktskattedeklaration senast inom två vardagar efter den dag då Skatteförvaltningen har meddelat att driftavbrottet är över, denna dag medräknad. Helgfria lördagar anses inte vara vardagar.

Skatteförvaltningen informerar på sin webbplats om driftavbrott och om när de upphör. Skatteförvaltningen kan även informera om driftavbrott på annat sätt. De skattskyldiga ska kontrollera när driftavbrotten är över.

3.2 Tillstånd att lämna in skattedeklarationen på en pappersblankett

Skatteförvaltningen kan på skriftlig begäran bevilja en perioddeklarant tillstånd att lämna in skattedeklarationen på en pappersblankett. Tillståndet beviljas bara av grundad anledning. Tillståndet kan beviljas till exempel när den skattskyldige inte har förutsättningar att lämna in elektroniska skattedeklarationer och skulle ha stora svårigheter med elektronisk deklarering.

Tillstånd till deklarering med pappersblankett söks skriftligt hos Skatteförvaltningen med blankett nr 1320.  Ansökan skickas till adressen Skatteförvaltningen/punktbeskattning, PB 20, 00052 SKATT. Skatteförvaltningen kan återkalla ett tillstånd som beviljats, om det inte längre finns grunder för att tillåta anmälan i pappersform. Den skattskyldige kan också själv begära att tillståndet återkallas med Skatteförvaltningens blankett nr 1320.

Också när det finns ett driftavbrott i webbtjänsten Punktskattedeklaration och den skattskyldige inte kan kontrollera när driftavbrottet är över och inte kan lämna in skattedeklarationen via webbtjänsten Punktskattedeklaration inom två vardagar efter den dag då driftavbrottet upphört enligt punkt 2.1 ovan, kan Skatteförvaltningen på begäran av den skattskyldige tillåta att denne lämnar in skattedeklarationen på en pappersblankett. Pappersblankett kan tillåtas till exempel när den skattskyldige på grund av resa eller semestertid inte har någon sådan person på plats som kan lämna in skattedeklarationen.

3.3 Allmänt tillstånd att övergå till reservförfarandet

Skatteförvaltningen beviljar ett allmänt tillstånd att övergå till reservförfarandet vid elektronisk skattedeklarering endast i undantagssituationer. Det allmänna tillståndet att tillämpa reservförfarandet beviljas i regel endast när Skatteförvaltningen bedömer att driftavbrottet blir långt.  Som reservförfarande används skattedeklarationsblanketter på papper. Före övergång till reservförfarandet ska den skattskyldige alltid kontrollera om Skatteförvaltningen på sin webbplats beviljat ett allmänt tillstånd att tillämpa reservförfarandet i fråga om webbtjänsten Punkskattedeklaration och hur länge tillståndet gäller. Vid behov ska den skattskyldige också kontakta kundstödet för punktskattedeklarering för att få anvisningar.

Om webbtjänsten Punkskattedeklaration är ur bruk av orsaker som beror på Skatteförvaltningen ska man dock i första hand agera enligt punkt 2.1 ovan.

3.4 Tillåtelse till deklarering med pappersblankett endast för en viss skatteperiod

En perioddeklarant kan begära att Skatteförvaltningen tillåter skattedeklarering med pappersblankett för en enstaka skatteperiod.  Detta kan vara nödvändigt till exempel i en situation där kunden av tekniska skäl inte lyckas skicka sin deklaration till Skatteförvaltningen via webbtjänsten Punkskattedeklaration, trots att webbtjänsten Punkskattedeklaration annars fungerar. Det bör dock beaktas att problemen med att skicka skattedeklarationen kan också bero på att de uppgifter som den skattskyldige matat in i webbtjänsten Punkskattedeklaration inte är tillräckliga eller korrekta och att det är därför systemet inte godkänner deklarationen. I dessa situationer tillåter Skatteförvaltningen inte deklarering med pappersblankett. För att få hjälp med att fylla i skattedeklarationen ska den skattskyldige vid behov kontakta kundstödet för punktskattedeklarering.

När den skattskyldige behöver lämna in deklarationen för en viss skatteperiod på en pappersblankett, ska den skattskyldige kontakta kundstödet för punktskattedeklarering och begära att Skatteförvaltningen tillåter detta. Begäran och grunderna för begäran kan formuleras fritt.  Om begäran godkänns skickar Skatteförvaltningen en bekräftelse till den skattskyldige.  Pappersdeklarationen ska komma till Skatteförvaltningen senast den utsatta dagen för inlämnande av skattedeklaration.

Om Skatteförvaltningen anser att begäran inte kan godkännas, kontaktar Skatteförvaltningen alltid utan dröjsmål den skattskyldige.

4. Perioddeklaranter för vilka elektronisk skattedeklarering är frivillig

Elektronisk skattedeklarering är frivillig för andra än de perioddeklaranter som nämns i punkt 2 ovan. Elektronisk deklarering är frivillig till exempel för småskaliga elproducenter, dem som deklarerar oljeskyddsavgift samt dem som importerar eller tar emot elektricitet i annan egenskap än som nätinnehavare.

De perioddeklaranter för vilka elektronisk skattedeklarering är frivillig lämnar in en skattedeklaration bara för de skatteperioder då de har haft punktskattepliktig verksamhet. Småskaliga elproducenter lämnar dock in en skattedeklaration en gång om året.

5. Kundstöd för punktskattedeklarering

  • Punktskatterådgivningen för företagskunder betjänar mån–fre kl. 9–16.15 (i juli kl. 9–15).
  • Telefonnumret till punktskatterådgivningen är 029 497 154.

6. Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft 1.1.2017. Identifiering till Skatteförvaltningens elektroniska tjänster kan göras via tjänsten tunnistus.fi under 2017, dock så länge som den erbjuds inom Skatteförvaltningens elektroniska tjänster.


Helsingfors den 28 december 2016


generaldirektör Pekka Ruuhonen

överinspektör Taito von KonowSidan har senast uppdaterats 30.12.2016