Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om lämnande av anmälan om tillfällig skattefri användning i försäljningssyfte av ett fordon avsett för provkörning eller demonstration till Skatteförvaltningen och bokföring som krävs över användningen av fordonet

Har getts
22.12.2016
Diarienummer
A230/200/2016
Giltighet
1.1.2017 -

Skatteförvaltningen har med stöd av 35 b § 1 och 2 mom. och 39 § 1 mom. i bilskattelagen (1482/1994), i den form de lyder i lagen 1192/2016, fattat följande beslut:

1 §

Anmälan av uppgifter och anmälningssätt

Ett registrerat ombud som avses i 39 § 1 mom. i bilskattelagen ska i fråga om ett fordon som tas in för provkörning eller demonstration i försäljningssyfte sända en elektronisk anmälan i XML-format till Skatteförvaltningen om att användningen påbörjas. I en störningssituation kan ett registrerat ombud med Skatteförvaltningens tillstånd lämna en anmälan om tillfällig skattefri användning på en blankett enligt av Skatteförvaltningen fastställt formulär.

Andra än registrerade ombud ska lämna en anmälan om att ett fordon tas i användning för provkörning eller demonstration på en blankett enligt av Skatteförvaltningen fastställt formulär.

2 §

Uppgifter i anmälan

Följande uppgifter ska ges om fordonet:

  • anmälarens namn och kontaktuppgifter,
  • fordonets fordonsklass, märke, modell, fullständiga identifieringsnummer och motorns cylindervolym,
  • för ett begagnat fordon året för ibruktagande,
  • för ett i utlandet registrerat fordon, som registreringsuppgifter registreringsstaten, registerkod och datum då registreringen upphör, och
  • start- och slutdatum för demonstrationsanvändningen.

3 §

Bokföring över användningen av fordonet

En kördagbok ska föras över användningen av fordonet, och i denna antecknas följande:

  • tidpunkten när körningen började och slutade,
  • utslaget på vägmätaren i början och i slutet av körningen,
  • ändamålet med körningen, samt
  • användaren av fordonet.

Bokföringen ska förvaras minst fram till att efterbeskattningen som avses i 57 § i bilskattelagen kan verkställas enligt bestämmelserna i lagen eller en felavgift som avses i 59 a § i bilskattelagen påföras, dock minst fem år.

På Skatteförvaltningens begäran ska bokföringen läggas fram för revision.

4 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2017.

Beslutet tillämpas första gången på uppgifter som lämnas för 2017.

 

Helsingfors den 22 december 2016


Generaldirektör Pekka Ruuhonen

Överinspektör Kimmo TossavainenSidan har senast uppdaterats 22.12.2016