Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om lämnande av anmälan om tillfällig skattefri användning i försäljningssyfte av ett fordon avsett för provkörning eller demonstration till Skatteförvaltningen och bokföring som krävs av användningen av fordonet

Har getts
16.8.2018
Diarienummer
A106/200/2018
Giltighet
22.8.2018 - Tills vidare
Ersätter anvisningen
A230/200/2016

Skatteförvaltningen har med stöd av 35 b § 1 och 2 mom. och 39 § 1 mom. i bilskattelagen (1482/1994), sådana de lyder i lag 1192/2016, beslutat:

1 §

Anmälan av uppgifter och anmälningssätt

Ett registrerat ombud som avses i 39 § 1 mom. i bilskattelagen ska i fråga om ett fordon som tas in för provkörning eller demonstration i försäljningssyfte sända en elektronisk anmälan i XML-format till Skatteförvaltningen eller i webbtjänsten bilskattedeklaration om att användningen påbörjas. I en störningssituation kan ett registrerat ombud med Skatteförvaltningens tillstånd lämna en anmälan om tillfällig skattefri användning av ett fordon på en blankett som Skatteförvaltningen har fastställt.

Andra än registrerade ombud ska lämna en anmälan om att ett fordon tas i användning för provkörning eller demonstration i webbtjänsten bilskattedeklaration eller på en blankett som Skatteförvaltningen har fastställt.

2 §

Uppgifter i anmälan

Följande uppgifter ska ges om fordonet:

  1. anmälarens namn och kontaktuppgifter,
  2. fordonets fordonsklass, märke, modell, fullständiga identifieringsnummer och motorns cylindervolym,
  3. för ett begagnat fordon året för ibruktagande,
  4. för ett i utlandet registrerat fordon, som registreringsuppgifter registreringsstaten, registerkoden och det datum då registreringen upphör, 
  5. start- och slutdatum för demonstrationsanvändningen.

3 §

Bokföring av användningen av fordonet

En kördagbok ska föras över användningen av fordonet, och i denna antecknas följande:

  1. tidpunkten när körningen började och slutade,
  2. utslaget på vägmätaren i början och i slutet av körningen,
  3. ändamålet med körningen, 
  4. användaren av fordonet.

Bokföringen ska förvaras minst fram till att efterbeskattningen som avses i 57 § i bilskattelagen kan verkställas enligt bestämmelserna i lagen eller en felavgift som avses i 59 a § i bilskattelagen påföras, dock minst fem år.

På Skatteförvaltningens begäran ska bokföringen läggas fram för revision.

4 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 22 augusti 2018. 

Genom detta beslut upphävs Skatteförvaltningens beslut om lämnande av anmälan om tillfällig skattefri användning i försäljningssyfte av ett fordon avsett för provkörning eller demonstration till Skatteförvaltningen och bokföring som krävs över användningen av fordonet (1370/2016). 

Helsingfors den 16 augusti 2018

Generaldirektör Markku Heikura

Överinspektör Markus Kautto

Sidan har senast uppdaterats 17.8.2018