Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om anmälan om kommersiell kod för en ny fordonsmodell och statistiken över beskattningsvärdet

Har getts
21.12.2016
Diarienummer
A234/200/2016
Giltighet
1.1.2017 -

Skatteförvaltningen har med stöd av 11 g § 1 och 2 mom. i bilskattelagen (1482/1994), i den form de lyder i lagen 1192/2016, fattat följande beslut:

1 §

Inlämnande av uppgifter

För en fordonsmodell ska det bilskattefria, momsbelagda pris uppges, till vilket fordonet i allmänhet saluförs, uppgifter om giltighetstiden för priset och de uppgifter som tas upp i 4 §.

Uppgifterna ska anmälas oavsett om egenskapen tas upp som en del av en rad i prislistan eller som tilläggsutrustning i fordonstillverkarens eller -importörens prislista, om inte något annat uppges i den aktuella punkten.

Fordonsmodellens pris uppges med exaktheten som den kommersiella koden ger och enligt vilken fordonet specificeras och allmänt marknadsförs. Anmälan ska lämnas även när fordonsmodellen inte längre säljs eller priset på fordonsmodellen ändras. Prisuppgiften ska till Skatteförvaltningen anmälas både som en prisuppgift och i en prislista.

2 §

Tidpunkt för lämnande av uppgifter

Uppgifter om en ny fordonsmodell och en ändring av priset på en fordonsmodell ska lämnas till Skatteförvaltningen minst 5 vardagar före tidpunkten då den nya fordonsmodellen börjar säljas eller marknadsföras eller priset ändras.

3 §

Anmälningssätt

Anmälan om prisuppgifterna ska sändas genom de elektroniska anmälningstjänsterna som godkänts av Skatteförvaltningen. Prislistan ska till Skatteförvaltningen sändas som ett dokument eller också ska den genom den elektroniska anmälningstjänsten stå till förfogande på det sätt och inom den tid som Skatteförvaltningen godkänt.

4 §

Förteckning över uppgifter som ska anmälas

Uppgift som ska anmälas Ny kod, om uppgiften ändras Förklaring
fordonsklass x  
märke x  
modellår x Modellår uppges, om fordonsimportören eller -tillverkaren använder begreppet modellår. Modellåret kan var antingen fordonets tillverkningsår eller året före eller efter tillverkningsåret. Ett fordon som tillverkats till exempel 2015 kan således inte anmälas som fordon för modellår 2017.

Om fordonstillverkaren inte särskiljer fordon enligt olika modellår, och begreppet modellår inte används i marknadsföringen av ett fordon, antecknas tillverkningsåret för fordonet i punkten för modellår. Olika versioner som tillverkats samma år åtskiljs med en bokstavskod, t.ex. 2017a, 2017b osv.

Tillverkningsåret ska inte antecknas i punkten modellår, om begreppet modellår används i marknadsföringen. För fordon som har olika modellår ska egna kommersiella koder skaffas. Om fordon som har olika modellår säljs till samma pris, räcker det att med en rad för den aktuella fordonsmodellen i prislistan.
modell/modellserie x  
modellgeneration x Uppges, om begreppet modellgeneration används.
modellspecifikation  x Uppges, om modellspecifikation används.

I denna punkt anges bilens längd och höjd, om det finns olika längd- och höjdalternativ för den aktuella modellen.
utrustningsnivå x Anges, om utrustningsnivå används och syns på en rad i prislistan.

Om utrustningsnivån väljs som tilläggsutrustning i prislistan, kan man för att bilda koden uppge endast uppgifterna för fordonet enligt raden i prislistan. I detta fall uppges tilläggspriset för den dyrare utrustningsnivån som skaffas som tilläggsutrustning i B-delen av beskattningsvärdet. I fråga om de tekniska uppgifterna ska då fordonet svara mot fordonet enligt koden.

Det obligatoriska utrustningspaketet för fordonet (till exempel business-utrustningspaket) ska då uppges i denna punkt.
karosserityp x Uppges oavsett om egenskapen prissätts på en rad i prislistan eller i prislistan över tilläggsutrustning. För exempelvis fordonsmodeller med ett sedan- eller stationsvagnskarosseri söks egna koder, även om modellen med ett stationsvagnskarosseri prissätts i prislistan över tilläggsutrustning.
antal dörrar x För varje dörralternativ för fordonsmodellen söks egna kommersiella koder.

För de olika dörralternativen för bilar som räknas som minibussar (anteckningen ”af” i WVTA-koduppsättningen, även benämningen MPV-bilar används i vissa sammanhang) behöver man dock inte söka några egna kommersiella koder, utan i beskattningen kan man använda en enda baskod. Om antalet dörrar i fordonet skiljer sig från antalet dörrar som uppgetts i koden, anges tilläggspriset för antalet dörrar som avviker från detta i B-delen av beskattningsvärdet.

Med minibuss avses i detta sammanhang en bil för vilken man kan välja många olika dörrmodeller och -kombinationer. Avvikelsen då det gäller att uppge antalet dörrar tillämpas inte på så kallade halvkombi- eller hatchbackmodeller.
effekt x I samband med uppdateringen av WVTA-uppgifterna kan effekten ändras med 1–2 enheter utan att några andra förändringar sker i fordonet. En ny kodanmälan ska ges, om ändringen i effekten leder till fordonsmodellens typgodkännande, variant eller versionsuppgift ändras eller den ändrade uppgiften används i marknadsföringen av fordonet.
växlar x  
drifttyp x  
cylindervolym x I samband med uppdateringen av WVTA-uppgifterna kan cylindervolymen ändras med 1–2 enheter utan att några andra förändringar sker i fordonet. En ny kodanmälan ska ges, om ändringen i cylindervolymen leder till att fordonsmodellens typgodkännande, variant eller versionsuppgift ändras eller den ändrade uppgiften används i marknadsföringen av fordonet.
drivkraft x  
egenmassa   Här uppges egenmassan som finns i uppgifterna om typgodkännandet. Om egenmassan står som variationsintervall i dessa uppgifter, uppges den lägsta egenmassan i variationsintervallet.
totalmassa    
CO2 -värde   Kodens CO2 -värde uppges enligt hur det används i prislistan.

Om det uppskattade priset inklusive skatt uppges på en rad i prislistan, anges för koden samma CO2 -värde som ligger till grund för det aktuella priset på raden i prislistan.
antal sitsar x Om man för de olika versionerna av samma fordon (till exempel 5-sitsig eller 7-sitsig) har gett separata rader i prislistan, ska varje rad i prislistan uppges separat. Alla versioner får i detta fall en egen kod.

Om tilläggssitsar kan skaffas som tilläggsutrustning för fordonet, uppges endast uppgifterna för basbilen (till exempel 5-sitsig). Priset på tilläggssitsar som skaffas som tilläggsutrustning uppges i B-delen av beskattningsvärdet, och då beskattas till exempel ett 7-sitsigt fordon med koden för ett 5-sitsigt fordon, och i B-delen anges priset för två tilläggssitsar.
bilskattefritt riktminutpris    
nettopris   Uppges, om inga rabatter ges på priserna i prislistan.
riktminutprisets giltighet   Startdatum anges alltid, och slutdatum anges om man känner till det.
fordonsimportör eller -tillverkare    

5 §

Publicering av statistiken över beskattningsvärden

Statistiken över beskattningsvärdena för nya fordonsmodeller publiceras på Skatteförvaltningens webbplats. I statistiken publiceras de gällande prisuppgifterna.

6 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2017.

 

Helsingfors den 21 december 2016


Generaldirektör Pekka Ruuhonen

Överinspektor Kimmo TossavainenSidan har senast uppdaterats 22.12.2016