Vero.fi har förnyats. Läs mer om förnyelsen.

Skatteförvaltningens beslut om uppgifter för statistik till Europeiska kommissionen om tobaksprodukter som frisläppts för konsumtion

Har getts
21.12.2016
Diarienummer
A204/200/2016
Giltighet
1.1.2017 -

Skatteförvaltningen har med stöd av 13 § 1 mom. i lagen om tobaksaccis (1470/1994), sådan den lyder i lag 1185/2016, och Europeiska kommissionens beslut K (2011) 5291 (28.7.2011) bestämt:

1 §

Godkända upplagshavare och registrerade mottagare som har rätt att för konsumtion frisläppa eller ta emot cigaretter som avses i 4 § i lagen om tobaksaccis och/eller finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter enligt 5 § 2 mom. i samma lag ska till Skatteförvaltningen lämna följande uppgifter om tobaksprodukter som frisläppts för konsumtion för statistik som ska tillställas Europeiska kommissionen:

Uppgifterna om de produktmängder som frisläppts för konsumtion och totalbeloppen av den punktskatt som uppburits för produkterna, angivna per prisklass och skatteperiod, ska lämnas senast vid utgången av kalendermånaden efter skatteperioden på följande sätt:

  • cigaretter: prisklass (€/1 000 st.), mängd (1 000 st.), belopp av punktskatt som uppburits (1.000 €)
  • finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter: prisklass (€/kg), mängd (kg), belopp av punktskatt som uppburits (1.000 €).

2 §

Uppgifterna ska lämnas skriftligen på adressen: Skatteförvaltningen, Punktbeskattning, PB 20, 00052 SKATT.

3 §

Befriade från uppgiftsskyldigheten är sådana godkända upplagshavare och registrerade mottagare som föregående kalenderår sammanlagt betalat mindre än 5.000.000 € i punktskatt på cigaretter och finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter.

4 §

Med frisläppande för konsumtion avses i detta beslut detsamma som i 8 § i punktskattelagen (182/2010).

5 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2017.

                                      

Helsingfors den 21 december 2016


Generaldirektör Pekka Ruuhonen

Ledande skattesakkunnig Päivi TaipalusSidan har senast uppdaterats 22.12.2016