Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om uppgifter för statistik till Europeiska kommissionen om tobaksprodukter som frisläppts för konsumtion

Har getts
25.11.2020
Diarienummer
VH/7488/00.01.00/2020
Giltighet
1.1.2021 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 13 § 1 mom. i lagen om tobaksaccis (1470/1994), sådant det lyder i lag 1185/2016, och Europeiska kommissionens beslut K (2011) 5291 (28.7.2011) bestämt:

1 §

Godkända upplagshavare och registrerade mottagare som har rätt att för konsumtion frisläppa eller ta emot cigaretter som avses i 4 § i lagen om tobaksaccis och/eller finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter enligt 5 § 2 mom. i samma lag ska till Skatteförvaltningen lämna de uppgifter om tobaksprodukter som avses 2 mom. och som frisläppts för konsumtion för statistik som ska tillställas Europeiska kommissionen.

Uppgifterna om de produktmängder som frisläppts för konsumtion och totalbeloppen av den punktskatt som uppburits för produkterna, angivna per prisklass och skatteperiod, ska lämnas senast vid utgången av kalendermånaden efter skatteperioden på följande sätt:

  • cigaretter: prisklass (€/1 000 st.), mängd (1 000 st.), belopp av punktskatt som uppburits (1.000 €)
  • finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter: prisklass (€/kg), mängd (kg), belopp av punktskatt som uppburits (1.000 €).

2 §

Uppgifterna ska lämnas skriftligen på den adress som Skatteförvaltningen meddelar.

3 §

Befriade från uppgiftsskyldigheten är sådana godkända upplagshavare och registrerade mottagare som föregående kalenderår sammanlagt betalat mindre än 5.000.000 € i punktskatt på cigaretter och finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter.

4 §

Med frisläppande för konsumtion avses i detta beslut detsamma som i 8 § i punktskattelagen (182/2010).

5 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2021.

Helsingfors den 25 november 2020

 

Generaldirektör Markku Heikura

Ledande sakkunnig Soili Sinisalo

Sidan har senast uppdaterats 26.11.2020