Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om avstående från rättelse av inkomstbeskattningen

Har getts
14.12.2016
Diarienummer
A 220/200/2016
Giltighet
1.1.2017 -

Skatteförvaltningen har med stöd av 58 § 2 mom. i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995), sådant det lyder i lag 772/2016, beslutat:

1 §

Skatteförvaltningen behöver inte verkställa rättelse av beskattningen till den skattskyldiges nackdel, om den inkomst som inte beskattats eller utgifter och andra avdrag som dragits av ogrundat är obetydliga.

2 §

När man prövar om det finns förutsättningar att avstå från rättelse av beskattningen ska man iaktta inkomst- eller utgiftspostens eller avdragets belopp i förhållande till den skattskyldiges sammanlagda inkomster eller förvärvsverksamhetens omfattning och se till att skattskyldiga inte försätts i en ojämlik ställning. Vid prövningen ska också iakttas om den skattskyldige handlat fel upprepade gånger och hurdana försummelser det är fråga om samt om felet är centralt för den skattskyldiges verksamhet.

Om inte annat följer av särskilda skäl ska beloppet av en inkomst- eller utgiftspost eller annat avdrag dock betraktas som obetydligt när inkomst- eller utgiftspostens eller avdragets belopp underskrider 2 000 euro. 

3 §

Beskattningen ska rättas om den skattskyldige uppsåtligen eller av grov vårdslöshet försummat sin deklarationsskyldighet enligt lagen om beskattningsförfarande eller annan lagstadgad skyldighet.  

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2017.


Helsingfors den 14 december 2016


Generaldirektör Pekka Ruuhonen

Ledande sakkunnig Marja-Liisa RantanenSidan har senast uppdaterats 14.12.2016