Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om att inte påföra skatt eller rätta beslut vid beskattningen av skatter som betalas på eget initiativ

Har getts
1.12.2016
Diarienummer
A197/200/2016
Giltighet
1.1.2017 -

Skatteförvaltningen har med stöd av 50 § 3 mom. i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) bestämt:

1 §

Skatt behöver inte påföras eller rättelse göras till den skattskyldiges nackdel om skatten ska anses vara obetydlig och uppnående av jämlikhet vid beskattningen eller någon annan orsak inte kräver att skatt påförs eller rättelse görs.

2 §

När man prövar om det finns förutsättningar att inte påföra skatt eller rätta ett beslut ska man se till att skattskyldiga inte försätts i en ojämlik ställning. Vid prövningen ska också iakttas om den skattskyldige handlat fel upprepade gånger och om felet är centralt för den skattskyldiges verksamhet.

Om inte annat följer av särskilda skäl ska beloppet av annan skatt än lotteriskatt dock anses vara obetydligt när det underskrider 800 euro.

I fråga om arbetsgivarprestationer ska i beloppet av skatt enligt 2 mom. iakttas de belopp som prestationstagaren mottagit under kalenderåret. I fråga om prestationsbetalaren iakttas det sammanlagda beloppet av skatter som försummats under kalenderåret.

När man beslutar att inte påföra skatt eller rätta ett beslut betraktas arbetsgivarprestationerna som ett enda skatteslag på samma sätt som vid fastställande av förseningsavgift med stöd av 35 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ.

3 §

Skatt ska påföras eller beslut rättas om den skattskyldige uppsåtligen eller av grov vårdslöshet försummat eller handlat mot de skyldigheter som ålagts hen i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ eller förordningen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2017.

 

Helsingfors den 1 december 2016
 

Generaldirektör Pekka Ruuhonen

Ledande skattesakkunnig Päivi TaipalusSidan har senast uppdaterats 13.12.2016