Vero.fi har ett serviceavbrott onsdagen den 29 maj kl. 6–9. MinSkatt fungerar normalt.

Skatteförvaltningens beslut om att inte påföra skatt eller rätta beslut vid beskattningen av skatter som betalas på eget initiativ

Har getts
16.11.2018
Diarienummer
VH/2071/00.01.00/2018
Giltighet
1.1.2019 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 50 § 3 mom. i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) beslutat:

1 §

Skatt behöver inte påföras eller rättelse göras till den skattskyldiges nackdel om skatten ska anses vara obetydlig och uppnående av jämlikhet vid beskattningen eller någon annan orsak inte kräver att skatt påförs eller rättelse görs.

2 §

När man prövar om det finns förutsättningar att inte påföra skatt eller rätta ett beslut ska man se till att skattskyldiga inte försätts i en ojämlik ställning. Vid prövningen ska också iakttas om den skattskyldige handlat fel upprepade gånger och om felet är centralt för den skattskyldiges verksamhet.

Om inte annat följer av särskilda skäl ska beloppet av annan skatt än lotteriskatt dock anses vara obetydligt när det underskrider 800 euro.

I fråga om arbetsgivarprestationer tar man i beaktande skattens sammanlagda belopp när man beslutar att inte påföra skatt eller rätta ett beslut. I fråga om arbetsgivarprestationer ska i beloppet av skatt enligt 2 mom. iakttas de belopp som prestationstagaren mottagit under kalenderåret. I fråga om prestationsbetalaren iakttas det sammanlagda beloppet av skatter som försummats under kalenderåret.

3 §

Skatt ska påföras eller beslut rättas om den skattskyldige uppsåtligen eller av grov vårdslöshet försummat eller handlat mot de skyldigheter som ålagts hen i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ, förordningen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (1355/2016) eller i lagen om inkomstdatasystemet (53/2018).

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2019.

Genom beslutet upphävs Skatteförvaltningens beslut om att inte påföra skatt eller rätta beslut vid beskattningen av skatter som betalas på eget initiativ (1205/2016).

Beslutet tillämpas första gången på avstående från påförande av skatt eller rättelse av beslut för en skatteperiod som börjar 1.1.2019.

På tidigare skatteperioder tillämpas bestämmelser som gällde vid beslutets ikraftträdande.

Helsingfors den 16 november 2018

Generaldirektör Markku Heikura

Överinspektör Markus Kautto

Sidan har senast uppdaterats 20.11.2018