Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om rättelse av fel i en skattedeklaration

Har getts
25.11.2020
Diarienummer
VH/7485/00.01.00/2020
Giltighet
1.1.2021 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 25 § 5 mom. i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) beslutat:

1 §

Rättelse av fel i skattedeklarationen med en rättelsedeklaration

Den skattskyldige ska rätta ett fel i en skattedeklaration genom att lämna en rättelsedeklaration för den skatteperiod som felet hänför sig till. När den skattskyldige rättar uppgifter om mervärdesskatt eller punktskatter, ska hen i rättelsedeklarationen uppge orsaken till rättelsen.

En rättelsedeklaration lämnas separat för varje skatteslag. Förskottsinnehållningarna och källskatterna på pensioner och förmåner betraktas som ett enda skatteslag på samma sätt som vid fastställande av förseningsavgift med stöd av 35 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ.  I en rättelsedeklaration för pensioner och förmåner ska beloppen för såväl förskottsinnehållning och källskatt anges på nytt.

Rättelsedeklarationen lämnas med en av Skatteförvaltningen fastställd skattedeklarationsblankett där man i respektive punkt anger i sin helhet de rätta uppgifterna för det skatteslag och den skatteperiod som rättas samt orsaken till rättelsen.

Rättelsedeklarationen ersätter den skattedeklaration som lämnats tidigare för samma skatteperiod och skatteslag.

Vid korrigering av både beloppet av skatt och dess grund i skattedeklarationen ska båda rättelserna hänföras till samma skatteperiod.

I situationer där det korrigerade skattebeloppet i rättelsedeklarationen leder till ett negativt skattebelopp hänför Skatteförvaltningen rättelsen som gäller någon annan skatt än mervärdesskatt till en sådan skatteperiod där den skattskyldige har skatt av samma slag att betala. Skatteförvaltningen hänför skatten i första hand till de skatteperioder som är tidigare än den skatteperiod som rättats med rättelsedeklarationen och där den skattskyldige har skatt av samma slag att betala.

Om beloppet av skatt i skattedeklarationen var rätt men skattegrunden eller någon annan uppgift var fel ska felet rättas genom att en rättelsedeklaration lämnas för den skatteperiod som felet hänför sig till.

Rättelser av skatteslag ska alltid rättas med en rättelsedeklaration som lämnas för den skatteperiod som felet hänför sig till.

2 §

Rättelse av mindre fel

Den skattskyldige kan rätta ett sådant fel av ringa ekonomisk betydelse som avses i 25 § 2 mom. i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ med den skattedeklaration som lämnas senast på den sista inlämningsdagen för skattedeklarationer i månaden efter den månad då felet upptäcktes. Felet ska rättas oberoende av om den skattskyldige har andra uppgifter som ska lämnas genom deklarationen i fråga.

I fråga om andra skatteslag än mervärdesskatt får rättelse av mindre fel inte leda till ett negativt skattebelopp.

Om felet inte kan rättas enligt 1 mom. av orsaker som följer av 2 mom., får mindre fel som gäller något annat än mervärdesskatt rättas utan ogrundat dröjsmål med de skattedeklarationer som lämnas för följande skatteperioder allteftersom den skattskyldige har skatt av samma skatteslag att betala för de följande skatteperioderna.

3 §

Belopp av mindre fel

Ett fel anses vara av ringa ekonomisk betydelse då beloppet av skatt som deklarerats för skatteperioden till för högt belopp eller som blivit odeklarerat är högst 500 euro. Den skattskyldige kan rätta fel av samma skatteslag för flera skatteperioder samtidigt om felen som hänför sig till en skatteperiod uppgår till högst 500 euro.

Eurogränsen för mindre fel fastställs separat för varje skatteslag.

4 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2021.

Genom beslutet upphävs Skatteförvaltningens beslut om rättelse av fel i skattedeklarationen (928/2018).

Beslutet tillämpas första gången för rättelse av fel för en skatteperiod som börjar 1.1.2021.

På rättelse av uppgifter som lämnats för tidigare skatteperioder tillämpas bestämmelser som gällde vid beslutets ikraftträdande.

Helsingfors den 25 november 2020

 

Generaldirektör Markku Heikura

Ledande sakkunnig Soili Sinisalo

 

Sidan har senast uppdaterats 26.11.2020