Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om skyldigheten för registrerade ombud att avge bilskattedeklarationer i maskinläsbar form

Har getts
21.12.2016
Diarienummer
A202/200/2016
Giltighet
1.1.2017 -

Med stöd av 39 § 1 mom. i bilskattelagen (1482/1994), sådant som det lyder i lagen 1192/2016, har Skatteförvaltningen bestämt:

1 §

Anmälning av uppgifter och delgivningssätt

Ett registrerat ombud enligt 39 § 1 mom. i bilskattelagen ska avge en bilskattedeklaration om ett fordon till Skatteförvaltningen i maskinläsbar xml-form enligt de perioder som avses i 40 § 2 mom. i bilskattelagen och som fastställts med ett separat beslut.

2 §

Obligatoriska uppgifter om ett fordon i ett maskinläsbart beskattningsmeddelande

En skattedeklaration som ska avges i maskinläsbar form ska vara förenlig med längderna och formerna enligt det gällande datainnehållsdokumentet för beskattningsmeddelanden och de koder som används ska vara förenliga med gällande koder. Skatteförvaltningen publicerar datainnehållsdokument och koder på webbsidan www.skatt.fi.

Fordonets referenskod i Mahti-systemet ska anmälas för fordonet. Vid valet av fordonets referenskod ska också utrustningen i det fordon som beskattas beaktas. Om en referenskod för fordonet inte finns i Mahti-systemet, ska skattedeklarationen avges med fordonsspecifika uppgifter.

Vad gäller ett begagnat fordon som ska beskattas anmäls i beskattningsmeddelandet alltid antalet körkilometer för fordonet avrundat till följande tusen kilometer och en överskrift avseende antalet körkilometer, vilken kan vara mätarställningen eller ett meddelande av kunden.

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2017.

Beslutet tillämpas vid anmälning till beskattning av ett fordon som registreras eller tas i bruk 1.1.2017 eller därefter.

 

Helsingfors den 21 december 2016


Generaldirektör Pekka Ruuhonen

Ledande skattesakkunnig Päivi TaipalusSidan har senast uppdaterats 22.12.2016