Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om tidpunkterna för ändring av förlängda skatteperioder

Har getts
1.12.2016
Diarienummer
A187/200/2016
Giltighet
15.12.2016−

Skatteförvaltningen har med stöd av 15 § 4 mom. i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) beslutat:

1 §

Tidpunkt för ändring av skatteperiod

När den skattskyldige självmant anmäler till Skatteförvaltningen att omsättningen under det innevarande kalenderåret överskrider gränsen på 30 000 eller 100 000 euro överför Skatteförvaltningen den skattskyldige till den kortare skatteperioden från ingången av följande kortare skatteperiod som följer på anmälan

Om den skattskyldige inte har uppgett att omsättningen ökat men Skatteförvaltningen på annat sätt konstaterar att förutsättningarna för en längre skatteperiod inte längre uppfylls överför Skatteförvaltningen den skattskyldige till en kortare skatteperiod från ingången av det kalenderår under vilket förutsättningarna inte längre uppfylls. Om den skattskyldige redan har lämnat in skattedeklarationer för kalenderåret i fråga eller om Skatteförvaltningen har påfört skatt eller som en följd av deklarationsförsummelse har påfört skatt enligt uppskattning, kan Skatteförvaltningen överföra den skattskyldige till en kortare deklarationsperiod från ingången av följande kortare skatteperiod som följer på konstaterandet att omsättningen har ökat eller att övriga förutsättningar inte uppfylls.

2 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 15 december 2016.

Beslutet tillämpas första gången på skatteperioder som inleds i januari 2017.


Helsingfors den 1 december 2016


Generaldirektör Pekka Ruuhonen

Ledande jurist Kari AaltonenSidan har senast uppdaterats 2.12.2016