Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om tidpunkterna för ändring av förlängda skatteperioder

Har getts
20.11.2018
Diarienummer
VH/2068/00.01.00/2018
Giltighet
1.1.2019 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 15 § 4 mom. i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) beslutat:

1 §

Tidpunkt för ändring av skatteperiod

När den skattskyldige självmant anmäler till Skatteförvaltningen att omsättningen under det innevarande kalenderåret överskrider gränsen på 30 000 eller 100 000 euro, överför Skatteförvaltningen den skattskyldige till en kortare skatteperiod från och med ingången av den följande kortare skatteperiod som följer på anmälan.

Om den skattskyldige inte har uppgett att omsättningen ökat men Skatteförvaltningen på annat sätt konstaterar att kraven för en längre skatteperiod inte längre uppfylls, överför Skatteförvaltningen den skattskyldige till en kortare skatteperiod från och med ingången av det kalenderår under vilket kraven inte längre uppfylls. Om den skattskyldige redan har lämnat in skattedeklarationer eller anmält uppgifter i inkomstregistret för kalenderåret i fråga eller om Skatteförvaltningen har påfört skatt eller till följd av deklarationsförsummelse påfört skatt enligt uppskattning, kan Skatteförvaltningen överföra den skattskyldige till en kortare skatteperiod från och med ingången av den följande kortare skatteperiod som följer på konstaterandet att omsättningen har ökat eller att övriga krav inte uppfylls.

2 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2019.

Genom beslutet upphävs Skatteförvaltningens beslut om tidpunkterna för ändring av förlängda skatteperioder (1040/2016).

Beslutet tillämpas första gången på skatteperioder som inleds i januari 2019.

Helsingfors den 20 november 2018

Generaldirektör Markku Heikura

Överinspektör Markus Kautto

Sidan har senast uppdaterats 21.11.2018