Det kan förekomma störningar i tjänsten måndagen den 5.12 kl. 0.00–4.00 på grund av ett serviceavbrott. Vi beklagar besväret som förorsakas av detta.

Skatteförvaltningens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter för räntebetalare som avses i lagen om källskatt på ränteinkomst

Har getts
23.11.2016
Diarienummer
A70/200/2016
Giltighet
Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 29 § 6 mom. i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) och med stöd av 22 § 5 mom. i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995), sådant det lyder i lag 363/2013, beslutat:

1 §

Uppgifter som ska lämnas

En räntebetalare ska i sin årsanmälan lämna följande uppgifter till Skatteförvaltningen:

1) det sammanlagda beloppet av sådana räntor enligt lagen om källskatt på ränteinkomst (1341/1990) som betalats under det föregående kalenderåret och på vilka källskatt på ränteinkomst tagits ut;

2) det sammanlagda beloppet av källskatt på räntor enligt ovan;

3) det sammanlagda beloppet av räntor som betalats till begränsat skattskyldiga; och

4) det sammanlagda beloppet av sådana räntor som betalats till allmänt skattskyldiga och på vilka källskatt inte tagits ut.

Den som emitterat ett masskuldebrevslån ska i sin årsanmälan dessutom uppge individualiseringsuppgifter om det emitterade masskuldebrevslånet.

2 §

Anmälningstid

Uppgifterna ska lämnas årligen senast den 15 februari följande år.

3 §

Anmälningssätt

Uppgifterna ska lämnas elektroniskt via Skatteförvaltningens elektroniska anmälningstjänster.

4 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2017.

Beslutet tillämpas första gången på de uppgifter som ska lämnas för 2017.

 

Helsingfors den 23 november 2016

 

Generaldirektör Pekka Ruuhonen          

Ledande sakkunnig Mia KeskinenSidan har senast uppdaterats 24.11.2016