Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter för räntebetalare som avses i lagen om källskatt på ränteinkomst

Har getts
23.11.2016
Diarienummer
A70/200/2016
Giltighet
Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 29 § 6 mom. i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) och med stöd av 22 § 5 mom. i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995), sådant det lyder i lag 363/2013, beslutat:

1 §

Uppgifter som ska lämnas

En räntebetalare ska i sin årsanmälan lämna följande uppgifter till Skatteförvaltningen:

1) det sammanlagda beloppet av sådana räntor enligt lagen om källskatt på ränteinkomst (1341/1990) som betalats under det föregående kalenderåret och på vilka källskatt på ränteinkomst tagits ut;

2) det sammanlagda beloppet av källskatt på räntor enligt ovan;

3) det sammanlagda beloppet av räntor som betalats till begränsat skattskyldiga; och

4) det sammanlagda beloppet av sådana räntor som betalats till allmänt skattskyldiga och på vilka källskatt inte tagits ut.

Den som emitterat ett masskuldebrevslån ska i sin årsanmälan dessutom uppge individualiseringsuppgifter om det emitterade masskuldebrevslånet.

2 §

Anmälningstid

Uppgifterna ska lämnas årligen senast den 15 februari följande år.

3 §

Anmälningssätt

Uppgifterna ska lämnas elektroniskt via Skatteförvaltningens elektroniska anmälningstjänster.

4 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2017.

Beslutet tillämpas första gången på de uppgifter som ska lämnas för 2017.

 

Helsingfors den 23 november 2016

 

Generaldirektör Pekka Ruuhonen          

Ledande sakkunnig Mia KeskinenSidan har senast uppdaterats 24.11.2016