Det kan förekomma störningar i tjänsten måndagen den 5.12 kl. 0.00–4.00 på grund av ett serviceavbrott. Vi beklagar besväret som förorsakas av detta.

Skatteförvaltningens beslut om skyldigheten att lämna uppgifter om finanskonton

Har getts
17.5.2016
Diarienummer
A35/200/2016
Giltighet
1.6.2016 -

Skatteförvaltningen har med stöd av 17 b § 2 mom., 17 c § 4 mom. och 22 § 5 mom. i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995), sådana de lyder, 17 b § 2 mom. i lag 1704/2015, 17 c § 4 mom. i lag 226/2016 och 22 § 5 mom. i lag 363/2013, beslutat:

1 §

Inlämning av uppgifter

Ett rapporterande finländskt finansinstitut ska i enlighet med 17 b och 17 c § i lagen om beskattningsförfarande lämna de uppgifter som avses i de nämnda paragraferna.

Om ett rapporterande finländskt finansinstitut inte har något att rapportera enligt 1 momentet ska detta meddelas Skatteförvaltningen.

2 §

Tidpunkt för inlämning av uppgifter

Uppgifter som gäller det föregående kalenderåret ska lämnas in årligen före utgången av januari.

Uppgifterna för år 2016 ska dock lämnas senast 31.3.2017.

3 §

Anmälningssätt

Uppgifterna kan endast lämnas elektroniskt via Skatteförvaltningens elektroniska anmälningstjänster.

4 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 juni 2016.

Beslutet tillämpas första gången på de uppgifter som ska lämnas för 2016.


I Helsingfors den 17 maj 2016

generaldirektör Pekka Ruuhonen

ledande sakkunnig Mia Keskinen

 Sidan har senast uppdaterats 18.5.2016