Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om skyldigheten att lämna uppgifter om finanskonton

Har getts
17.5.2016
Diarienummer
A35/200/2016
Giltighet
1.6.2016 -

Skatteförvaltningen har med stöd av 17 b § 2 mom., 17 c § 4 mom. och 22 § 5 mom. i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995), sådana de lyder, 17 b § 2 mom. i lag 1704/2015, 17 c § 4 mom. i lag 226/2016 och 22 § 5 mom. i lag 363/2013, beslutat:

1 §

Inlämning av uppgifter

Ett rapporterande finländskt finansinstitut ska i enlighet med 17 b och 17 c § i lagen om beskattningsförfarande lämna de uppgifter som avses i de nämnda paragraferna.

Om ett rapporterande finländskt finansinstitut inte har något att rapportera enligt 1 momentet ska detta meddelas Skatteförvaltningen.

2 §

Tidpunkt för inlämning av uppgifter

Uppgifter som gäller det föregående kalenderåret ska lämnas in årligen före utgången av januari.

Uppgifterna för år 2016 ska dock lämnas senast 31.3.2017.

3 §

Anmälningssätt

Uppgifterna kan endast lämnas elektroniskt via Skatteförvaltningens elektroniska anmälningstjänster.

4 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 juni 2016.

Beslutet tillämpas första gången på de uppgifter som ska lämnas för 2016.


I Helsingfors den 17 maj 2016

generaldirektör Pekka Ruuhonen

ledande sakkunnig Mia Keskinen

 Sidan har senast uppdaterats 18.5.2016