Vero.fi har förnyats. Läs mer om förnyelsen.

Skatteförvaltningens beslut om skyldigheten att lämna uppgifter vid byggande

Har getts
14.2.2014
Diarienummer
A3/200/2014
Giltighet
1.7.2014−15.3.2016

Skatteförvaltningen har med stöd av 15 b § 5 mom., 15 c § 2 mom. och 15 d § 4 mom. i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995), sådana de lyder i lagen 363/2013, beslutat:

1 §

Skyldighet för den huvudsakliga genomföraren av ett byggprojekt att lämna uppgifter om arbetstagare

Huvudentreprenören på en gemensam arbetsplats, en annan huvudsaklig genomförare av byggprojektet eller byggherren, om ingen huvudsaklig genomförare finns, ska till Skatteförvaltningen lämna uppgifter om arbetstagare och egenföretagare som arbetar på byggarbetsplatsen och om arbetsgivare och sådana som låter utföra hyrt arbete om byggprojektets sammanlagda värde utan moms överskrider 15 000 euro på en viss byggarbetsplats. Uppgifterna måste lämnas månatligen senast den femte dagen i den andra månaden efter redovisningsmånaden.

Den uppgiftsskyldige som avses ovan i 1 mom. ska meddela:

 1. individualiseringsuppgifter om den uppgiftsskyldige och en kontaktperson inklusive kontaktuppgifter;
 2. byggarbetsplatsens läge;
 3. individualiseringsuppgifter om arbetstagaren, startdatumet och det uppskattade slutdatumet för arbetstagarens arbete på byggarbetsplatsen;
 4. uppgifter om en utländsk arbetstagares försäkringar;
 5. om arbetstagaren är i arbetsavtalsförhållande, hyrd arbetstagare, yrkesutövare, praktikant eller utförare av talkoarbete;
 6. individualiseringsuppgifter om arbetsgivaren och arbetsgivarens representant eller kontaktperson inklusive kontaktuppgifter;
 7. individualiseringsuppgifter om den som låter utföra hyrt arbete.

2 §

Skyldighet för den som beställer byggtjänster att lämna uppgifter om entreprenaden

Beställaren av byggtjänster ska lämna uppgifter till Skatteförvaltningen om de företag som på uppdrag av beställaren utför byggtjänster som avses i mervärdesskattelagen eller uppför eller river byggställningar eller hyr ut arbetskraft åt beställaren för dessa ändamål om avtalets sammanlagda värde utan moms överskrider 15 000 euro. Uppgifterna måste lämnas månatligen separat för varje byggarbetsplats senast den femte dagen i den andra månaden efter redovisningsmånaden.

Den uppgiftsskyldige som avses ovan i 1 mom. ska meddela:

 1. individualiseringsuppgifter om den uppgiftsskyldige och en kontaktperson inklusive kontaktuppgifter;
 2. byggarbetsplatsens läge;
 3. individualiseringsuppgifter om entreprenören och entreprenörens kontaktperson inklusive kontaktuppgifter;
 4. entreprenadens fakturerade eller betalda belopp under redovisningsperioden;
 5. entreprenadbeloppet enligt avtalet;
 6. om omvänd skattskyldighet som avses i 8 c § eller 9 § 1 mom. i mervärdesskattelagen (1501/1993) ska tillämpas på entreprenaden;
 7. om det handlar om entreprenad, uthyrning av arbetskraft eller underhållsarbete av kontinuerlig karaktär;
 8. avtalsenligt start- och slutdatum för entreprenaden.

Som avtal som avses i 1 mom. ovan räknas varje separat beställning av byggtjänster för vilket vederlaget som betalas bestäms separat. Om arbetet som utförs eller arbetsprestationen som åstadkoms åt beställaren baserar sig på flera på varandra följande kontinuerliga avtal eller avtal som fortsätter efter bara ett kort avbrott, räknas dessa ändå som bara ett avtal då gränsvärdet beräknas.

3 §

Skyldighet att lämna uppgifter för en fysisk person som verkar som byggherre

En fysisk person som verkar som byggherre och för vilken en byggnad eller del av den byggs eller repareras eller för vilken det utförs arbete som anknyter till marken ska i stället för skyldigheten att lämna uppgifter som avses ovan i 1 och 2 § till Skatteförvaltningen lämna uppgifter om de arbetstagare och företag som utfört byggarbetet och om löner och andra vederlag som betalats till dessa. Uppgifterna ska lämnas före slutsynen som utförs innan byggnaden tas i bruk. Man behöver inte lämna uppgifter för sådant byggande för vilket det enligt markanvändnings- och bygglagen (132/1999) inte krävs ett bygglov.

Den uppgiftsskyldige som avses ovan i 1 mom. ska meddela:

 1. individualiseringsuppgifter om den uppgiftsskyldige;
 2. om byggobjektet är en fastighet eller aktielägenhet;
 3. fastighetens fastighetsbeteckning eller bostads- och fastighetsaktiebolagets FO-nummer;
 4. namn och adress på bostadsaktiebolaget eller fastigheten som utgör byggobjekt;
 5. om det handlar om nybyggnad eller reparationsbyggnad;
 6. individualiseringsuppgifter om de arbetstagare och företag som utfört byggarbetet;
 7. uppgifter om de prestationer som betalats;
 8. arbetets start- och slutdatum;
 9. om det inte har betalats löner eller övriga vederlag för byggarbetet.

4 §

Byggnadstillsynsmyndighetens skyldighet att lämna uppgifter

Om en byggherre som avses ovan i 3 § inte i samband med slutsynen för byggnadstillsynsmyndigheten har uppvisat ett intyg från Skatteförvaltningen om att skyldigheten att lämna uppgifter har uppfyllts måste byggnadstillsynsmyndigheten meddela detta till Skatteförvaltningen månatligen senast den femte dagen i den andra månaden efter slutsynen.

Den uppgiftsskyldige som avses ovan i 1 mom. ska meddela:

 1. individualiseringsuppgifter och arbetsgivarkommun för den som utför slutsynen;
 2. individualiseringsuppgifter om den fysiska person som har försummat sin skyldighet att lämna uppgifter;
 3. slutsynens datum;
 4. byggobjektets fastighetsbeteckning.

5 §

Anmälningssätt

Uppgifterna som avses ovan i 1 och 2 § kan endast lämnas elektroniskt via Skatteförvaltningens elektroniska anmälningstjänster.

Uppgifterna som avses ovan i 3 § kan lämnas elektroniskt via Skatteförvaltningens elektroniska anmälningstjänster eller på Skatteförvaltningens blankett.

Uppgifterna som avses i 4 § ovan lämnas på sätt som särskilt avtalas med Skatteförvaltningen.

6 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 juli 2014.

Beslutet tillämpas första gången på de uppgifter som lämnas för juli 2014.


Helsingfors den 14 februari 2014


generaldirektör Pekka Ruuhonen

överinspektör Mia KeskinenSidan har senast uppdaterats 14.2.2014