Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om skyldigheten att lämna uppgifter vid byggande

Har getts
16.9.2019
Diarienummer
VH/1950/00.01.00/2019
Giltighet
1.11.2019 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 15 b § 5 mom., 15 c § 3 mom., 15 d § 4 mom. och 22 § 5 mom. i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995), av dem 15 b § 5 mom., 15 d § 4 mom. och 22 § 5 mom. sådana de lyder i lag 363/2013 och 15 c § 3 mom. sådant det lyder i lagarna 363/2013 och 1065/2016, beslutat:

1 §

Skyldighet för den huvudsakliga genomföraren av ett byggprojekt att lämna uppgifter om arbetstagare

Huvudentreprenören på en gemensam arbetsplats, en annan huvudsaklig genomförare av byggprojektet eller byggherren, om ingen huvudsaklig genomförare finns, ska till Skatteförvaltningen lämna uppgifter om arbetstagare och egenföretagare som arbetar på byggarbetsplatsen och om arbetsgivare och beställare av hyrt arbete, om byggprojektets sammanlagda värde exklusive moms på en viss byggarbetsplats överskrider 15 000 euro. Uppgifterna måste lämnas månatligen senast den femte dagen i den andra månaden efter redovisningsmånaden.

Den uppgiftsskyldige som avses i 1 mom. ska anmäla:

 1. individualiseringsuppgifter om den uppgiftsskyldige samt kontaktpersonen och dennes kontaktuppgifter;
 2. byggarbetsplatsens läge;
 3. individualiseringsuppgifter om arbetstagaren;
 4. uppgiften huruvida arbetstagaren är i arbetsavtalsförhållande, hyrd arbetstagare, egenföretagare, oavlönad praktikant eller utförare av talkoarbete;
 5. individualiseringsuppgifter om arbetsgivaren och arbetsgivarens representant eller kontaktperson med dennes kontaktuppgifter;
 6. individualiseringsuppgifter om den som låter utföra hyrt arbete.

2 §

Skyldighet för den som beställer byggtjänster att lämna uppgifter om entreprenaden

Beställaren av byggtjänster ska lämna uppgifter till Skatteförvaltningen om de företag som på uppdrag av beställaren utför byggtjänster som avses i mervärdesskattelagen eller uppför eller river byggställningar eller hyr ut arbetskraft till beställaren för dessa ändamål om avtalets sammanlagda värde exklusive moms överskrider 15 000 euro. Uppgifterna ska lämnas antingen separat för varje byggarbetsplats eller separat för varje avtal. Uppgifterna ska lämnas månatligen för den månad då arbetet har påbörjats och för de månader för vilka entreprenören fakturerar enligt entreprenadavtalet. Uppgifterna ska lämnas senast den femte dagen i den andra månaden efter redovisningsmånaden. Uppgifter om tjänster som avser maskiner, utrustning eller inventarier som används för en särskild verksamhet som bedrivs på en fastighet ska dock inte lämnas.

Den uppgiftsskyldige som avses i 1 mom. ska anmäla:

 1. individualiseringsuppgifter om den uppgiftsskyldige samt kontaktpersonen och dennes kontaktuppgifter;
 2. individualiseringsuppgifter om byggarbetsplatsen eller de byggarbetsplatser som ingår i avtalet;
 3. individualiseringsuppgifter om entreprenören samt entreprenörens kontaktperson och dennes kontaktuppgifter;
 4. entreprenadens eurobelopp enligt prestations-, fakturerings- eller kontantprincipen under anmälningsperioden;
 5. uppgiften huruvida omvänd skattskyldighet som avses i 8 c § eller 9 § 1 mom. i mervärdesskattelagen (1501/1993) tillämpas på entreprenaden;
 6. uppgiften huruvida det handlar om entreprenad, underhållsarbete eller hyrning av arbetskraft;
 7. entreprenadens start- och slutdatum.

Som avtal som avses i 1 mom. räknas varje separat beställning av byggtjänster för vilket vederlaget som betalas bestäms separat. Om arbetet som utförs eller arbetsprestationen som åstadkoms för beställaren baserar sig på flera på varandra följande kontinuerliga avtal eller avtal som fortsätter efter bara ett kort avbrott, räknas dessa ändå som ett enda avtal då gränsvärdet beräknas.

Ett bostadsaktiebolag eller fastighetsaktiebolag som är under bildning lämnar inte entreprenaduppgifter som avses i 2 mom. för grynderentreprenader om bolaget som bedriver grynderentreprenadverksamhet lämnar uppgifterna om grynderentreprenaderna. Då ska uppgifterna lämnas separat för varje byggarbetsplats för den månad då arbetet har inletts och för den månad under vilken byggarbetsplatsen har avslutats. Uppgifterna ska lämnas senast den femte dagen i den andra månaden efter redovisningsmånaden. I sådana fall ska bolaget som bedriver grynderentreprenadverksamhet anmäla:

 1. individualiseringsuppgifter om bolaget som fungerar som grynderentreprenör samt kontaktpersonen och dennes kontaktuppgifter;
 2. individualiseringsuppgifter om bostadsaktiebolaget eller fastighetsaktiebolaget som bildas;
 3. byggarbetsplatsens identifieringsuppgifter;
 4. uppgiften om att det är fråga om en grynderentreprenad;
 5. entreprenadens start- och slutdatum.

3 §

Uppgiftsskyldighet för en fysisk person som verkar som byggherre

En fysisk person som verkar som byggherre och för vilken en byggnad eller del av den byggs eller repareras eller för vilken det utförs arbete som anknyter till marken ska, när byggarbetet inte anknyter till företagsverksamhet som personen bedriver, i stället för skyldigheten att lämna uppgifter som avses i 1 och 2 § till Skatteförvaltningen lämna uppgifter om de arbetstagare och företag som utfört byggarbetet och om löner och andra vederlag som betalats till dessa. Uppgifterna ska lämnas före slutsynen innan byggnaden eller en del av den tas i bruk. Någon uppgiftsskyldighet föreligger inte för sådant byggande för vilket det enligt markanvändnings- och bygglagen (132/1999) inte krävs ett bygglov.

Den uppgiftsskyldige som avses i 1 mom. ska anmäla:

 1. individualiseringsuppgifter om den uppgiftsskyldige;
 2. fastighetens fastighetsbeteckning eller bostads- eller fastighetsaktiebolagets FO-nummer;
 3. byggobjektets läge;
 4. individualiseringsuppgifter om de arbetstagare och företag som utfört byggarbetet;
 5. uppgifter om de prestationer som betalats;
 6. arbetets start- och slutdatum;
 7. uppgiften huruvida det inte har betalats löner eller övriga vederlag för byggarbetet.

4 §

Anmälningssätt

Uppgifterna kan lämnas elektroniskt via Skatteförvaltningens elektroniska anmälningstjänster eller på Skatteförvaltningens blankett. Uppgifterna som avses i 2 § 4 mom. kan lämnas endast elektroniskt.

5 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2019.

Med avvikelse från tidsfristen för anmälningarna enligt 1 och 2 § ska anmälningarna för tiden 1.9. - 31.12.2019 lämnas senast 5.2.2020.

Genom detta beslut upphävs Skatteförvaltningens beslut om skyldigheten att lämna uppgifter vid byggande (171/2016) som tillämpas sista gången på de uppgifter som lämnas i oktober 2019.

 

Helsingfors den 16 september 2019


generaldirektör Markku Heikura

ledande sakkunnig Mia Keskinen

Sidan har senast uppdaterats 17.9.2019