Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om betalning och anmälan av bankskatt

Har getts
26.2.2013
Diarienummer
A20/200/2013
Giltighet
Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 6 § 2 mom. i lagen om tillfällig bankskatt (986/2012) beslutat:

1 §
Anmälan och betalning av bankskatt

Skattskyldig som avses i 2 § i lagen om tillfällig bankskatt ska utan särskild uppmaning betala och anmäla bankskatten till Skatteförvaltningen.

Ett meddelande som avses i 6 § i lagen om tillfällig bankskatt ska inlämnas och bankskatt betalas med den gireringsblankett för bankskatt som Skatteförvaltningen fastställt.

Vid betalning av bankskatt ska de uppgifter som krävs i gireringsblanketten för bankskatt alltid anges i meddelandefältet.

Om bankskatten inte betalas, ska i 2 § avsedda uppgifter anmälas på gireringsblanketten för bankskatt till Koncernskattecentralen (Koncernskattecentralen, PB 10, 00052 Skatt).

2 §
Uppgifter som ska anmälas

Följande uppgifter ska anmälas på gireringsblanketten för bankskatt:

1) den skattskyldiges FO-nummer;

2) skatteåret;

3) den summa av inlåningsbankens riskvägda poster den sista dagen i kalenderåret före skatteåret vilken den skattskyldige tillämpar i sin kapitaltäckningsanalys enligt kreditinstitutslagen (121/2007); och

4) bankskattens belopp; eller

5) bankskattens belopp jämte skattetillägg om bankskatten betalas efter den i lagen utsatta tiden.

3 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 mars 2013. Beslutet ska tillämpas på bankskatt som betalas för skatteåren 2013–2015.


Helsingfors den 26 februari 2013


Generaldirektör Pekka Ruuhonen

Överinspektör Mia KeskinenSidan har senast uppdaterats 1.3.2013