Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om ändring av 18 och 33 § i beslutet om deklarationsskyldighet och anteckningar

Har getts
11.3.2013
Diarienummer
A23/200/2013
Giltighet
Tills vidare

Skatteförvaltningen ändrar i sitt beslut om deklarationsskyldighet och anteckningar (1089/2012) 18 § 3 mom. 16 punkten, 33 § 1 mom. 1, 5, 6, och 7 punkten, 2 mom. 2 och 3 punkten och 3 mom. samt fogar till beslutets 18 § 3 mom. en ny 17 punkt, som följer:

18 §
Deklarationsskyldighet för aktiebolag, andelslag, sparbanker och vissa försäkringsanstalter


Ovan i 1 moment avsett samfund ska också foga till sin skattedeklaration följande uppgifter och utredningar:


16) ett kreditinstitut, ett placeringstjänstföretag och en försäkringsanstalt ska över resultatet av näringsverksamhet inlämna en uträkning vilken innehåller uppgifter om räkenskapsperiodens resultat eller förlust samt uppgifter om de poster med vilka resultatet för räkenskapsperioden justeras vid uträkning av resultatet av näringsverksamhet;

17) den skattskyldige som begär tilläggsavdrag som avses i lagen om ett temporärt tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet (992/2012) ska lämna uppgifter om totalbeloppet på löneutgifterna för forsknings- och utvecklingsverksamheten under skatteåret, om det belopp på löneutgifterna för forsknings- och utvecklingsverksamheten som utgör grunden för tilläggsavdraget samt om det belopp som man begär i tilläggsavdrag. Dessutom ska den skattskyldige ange den innovationstyp som den utvecklingsverksamhet som utgör grunden för tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet hänförs till samt lämna en uppgift om att de i 4 § i den ovan nämnda lagen avsedda särskilda förutsättningarna för tilläggsavdrag uppfylls. Den skattskyldige ska dessutom foga till skattedeklarationen en fritt formulerad redogörelse för den forsknings- och utvecklingsverksamhet som utgör grunden för tilläggsavdraget. Av den ska framgå innehållet i forsknings- och utvecklingsverksamheten, hur verksamheten hänför sig till företagets näringsverksamhet, den innovation som skapas eller som man försöker skapa till följd av verksamheten, samt dagen då projektet inleds.


33 §
Deklarationsskyldighet för tonnageskattskyldig

Ett bolag som är tonnageskattskyldigt ska lämna Koncernskattecentralen följande uppgifter:

1) varje fartygs namn, IMO-nummer eller signalbokstäver, nationalitet och uppgift om i vilket fartygsregister fartyget finns infört, fartygets brutto- och nettodräktighet, uppgift om platsen för fartygets strategiska och kommersiella ledning, uppgifter om användningen av fartyget i internationell sjöfart under skatteåret, uppgift om huruvida fartyget finns infört i förteckningen över handelsfartyg i utrikesfart samt hyresavtalets typ om ett uthyrt fartyg, avtalets start- och slutdatum.


5) den sammanlagda bruttodräktigheten för sådana fartyg som bolaget hyrt in med besättning;

6) den sammanlagda bruttodräktigheten för sådana fartyg som bolaget hyrt ut utan besättning;

7) sjömännens per fartyg beräknade andel av lagstadgade pensionsförsäkringspremier, sjömännens andel av arbetslöshetsförsäkringspremier och sjömansavgiften i sin helhet, vilka räknats om till inkomst.

För det första skatteåret i tonnageskatteperioden ska bolaget dessutom lämna följande uppgifter om:


2) det sannolika överlåtelsepriset för sådana anläggningstillgångar som enligt 12 § i tonnageskattelagen är anläggningstillgångar som hör till tonnagebeskattad verksamhet och som avses i 30 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet;

3) oanvända förluster som hänför sig till den tonnagebeskattade och den inkomstbeskattade verksamheten i början av tonnagebeskattningsperioden.

Bolaget ska lämna redogörelse om avdrag av den i 15 § 2, 3 och 4 mom. i tonnageskattelagen avsedda återanskaffningsreserven för tonnagebeskattad verksamhet från anskaffningsutgifterna för de anläggningstillgångar som anskaffats under skatteåret samt om det i de nämnda lagrummen avsedda belopp som lämnats oanvända vid skatteårets utgång.


Detta beslut träder i kraft den 2 april 2013. Beslutet tillämpas på skattedeklarationer för skatteåret 2013.

Helsingfors den 11 mars 2013

Generaldirektör Pekka Ruuhonen

Ledande sakkunnig Kari AaltonenSidan har senast uppdaterats 12.3.2013