Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om anmälningsskyldighet och skyldighet att lämna uppgifter som gäller skattelättnad för investeringsverksamhet

Har getts
2.9.2013
Diarienummer
A87/200/2013
Giltighet
Tills vidare

Givet i Helsingfors den 2 september 2013


Skatteförvaltningen har med stöd av 9 § 2 mom. i lagen om skattelättnad för investeringsverksamhet skatteåren 2013–2015 (993/2012) samt 16 § 12 mom. i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995), sådant det lyder i lag 994/2012, beslutat följande:

1 §
Anmälan av skattelättnad för investeringsverksamhet

Ett målbolag som avses i lagen om skattelättnad för investeringsverksamhet skatteåren 2013–2015 (993/2012) ska utan särskild uppmaning lämna in till Skatteförvaltningen en anmälan om de investeringar som enligt lag berättigar till avdrag.

Anmälan om skattelättnad för investeringsverksamhet lämnas in till Skatteförvaltningen på en blankett som Skatteförvaltningen fastställt. Skicka blanketten till adressen Optisk läsning av årsanmälningar, PB 300, 00052 SKATT.

2 §
Uppgifter som ska lämnas

Följande uppgifter ska ges i anmälan:

  1. uppgifter som individualiserar målbolaget;
  2. datum då målbolaget införts i handelsregistret;
  3. det sammanlagda beloppet i euro för de investeringar som målbolaget tagit emot under kalenderåret och som berättigar till investeringsavdrag;
  4. uppgifter som individualiserar investeraren;
  5. beloppet i euro för den investering som investeraren gjort och som berättigar till investeringsavdrag;
  6. antalet nya aktier som tecknats genom investeringen;
  7. datum då de nya aktierna som tecknats vid emissionen registrerats i handelsregistret enligt 9 kap. 14 § i aktiebolagslagen (624/2006);
  8. en undertecknad försäkran att de deklarerade investeringarna uppfyller de villkor för skattelättnad och investeringsavdragsgiltighet som lagen om skattelättnad för investeringsverksamhet skatteåren 2013–2015 ställer på investerare, investering och målbolag.

3 §
Tidpunkt för inlämning av uppgifter

De uppgifter som avses ovan i 2 § och gäller föregående kalenderår ska lämnas in årligen före utgången av januari.

4 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 9 september 2013.

Beslutet tillämpas på de uppgifter som lämnas för åren 2013–2015.


Helsingfors den 2 september 2013


generaldirektör Pekka Ruuhonen

överinspektör Mia KeskinenSidan har senast uppdaterats 2.9.2013