Coronavirussituationen: Du kan sköta dina skatteärenden i MinSkatt. Följ upp våra samlade nyheter som uppdateras. Anvisningar för företagare bland annat om förskottsskatt och betalningsarrangemang.

Skatteförvaltningens beslut om ändring av beslutet om deklarationsskyldighet och anteckningar

Har getts
7.5.2013
Diarienummer
Dnr A74/200/2013
Giltighet
Tills vidare

Skatteförvaltningen lägger till sitt beslut av 20 december 2012 om deklarationsskyldighet och anteckningar (1089/2012) en ny 7 a §, som följer:

7 a §

Med avvikelse från vad som bestämts i 6, 7 och 13a § får de skattskyldiga för vilka den sista inlämningsdagen för skattedeklarationen för år 2012 enligt den förhandsifyllda anteckningen är den 7 maj 2013 lämna in sin korrigerade förhandsifyllda skattedeklaration samt för fastighetsbeskattningen anmäla i utredningen som avses i 16 § i fastighetsskattelagen antecknade uppgifter som är felaktiga eller bristfälliga senast den 10 maj 2013.

Detta beslut träder i kraft den 7 maj 2013.

Helsingfors den 7 maj 2013

Generaldirektör Pekka Ruuhonen

Ledande jurist Matti Merisalo