Vero.fi har ett serviceavbrott onsdagen den 29 maj kl. 6–9. MinSkatt fungerar normalt.

Skatteförvaltningens beslut om betalning och anmälan av överlåtelseskatt

Har getts
6.3.2013
Diarienummer
A126/200/2012
Giltighet
1.3.2013 - 31.10.2019

Skatteförvaltningen har med stöd av 27 § 5 mom., 30 § 1, 3 och 5 mom. och 31 § 1 och 3 mom. i lagen om överlåtelseskatt (931/1996), sådana de lyder i lagen 526/2010, beslutat:

1 §

Anmälan om överlåtelseskatt

Följande uppgifter skall lämnas i anmälan om överlåtelseskatt enligt 30 § lagen om överlåtelseskatt:

 1. överlåtelseobjektet;
 2. parternas namn och personbeteckningar eller FO-nummer;
 3. köpeskillingen eller annat vederlag;
 4. det erlagda skattebeloppet inklusive skattetillägg;
 5. har överlåtelsen skett genom förmedling av fastighetsmäklare;
 6. köpsluts- eller bytesdatum;
 7. är det fråga om byte av värdepapper;
 8. dagen för äganderättens övergång, om det är fråga om överlåtelse av ny bostad enligt 4 kap. 1 § lagen om bostadsköp (843/1994) eller överlåtelse som sker under byggnadsfasen eller tidigare enligt 20 § 5 mom. i lagen om överlåtelseskatt;
 9. är överlåtelsetagaren släkt med överlåtaren;
 10. är överlåtelsetagaren delägare eller bolagsman i det överlåtande samfundet eller maka eller barn till en sådan person och
 11.  om överlåtaren enligt 16 § 2 mom. lagen om överlåtelseskatt är skyldig att bära upp skatten av förvärvaren, uppgift om att skatt uppburits enligt kalkyl.

2 §

Fastighetsmäklares, värdepappershandlares och auktionsförrättares anmälan om överlåtelseskatt

Fastighetsmäklare, värdepappershandlare och förrättare av exekutiv auktion skall förutom de i 1 § punkterna 1–7 nämnda uppgifterna anmäla:

 1. fastighetsmäklarens, värdepappershandlarens och auktionsförrättarens namn, personbeteckning eller FO-nummer och hemort;
 2. skattens betalningsdag, om överlåtelsen skett genom förmedling av fastighetsmäklare enligt 21 § 3 mom. 3 punkten lagen om överlåtelseskatt och
 3. om värdepappershandlaren eller auktionsförrättaren enligt 22 § lagen om överlåtelseskatt är skyldig att bära upp skatten, uppgift om att skatten burits upp enligt kalkyl eller att köparen vid köp av första ägarbostad lämnat utredning över förutsättningarna för skattefrihet.

3 §

Hur anmälan skall lämnas

De i beslutet avsedda uppgifterna kan lämnas med anlitande av elektronisk dataöverföringsmetod i en förmedlingstjänst som Skatteförvaltningen meddelat eller på blankett enligt av Skatteförvaltningen fastställt formulär.

De uppgifter som avses i 1 och 2 § kan även lämnas på annan än av Skatteförvaltningen fastställd blankett.

4 §

Plats och tid för en fastighetsmäklares anmälan

Fastighetsmäklare skall senast den 15 dagen i månaden efter överlåtelsemånaden lämna anmälan till Skatteförvaltningen.

5 §

Plats och tid för en värdepappershandlares anmälan

Värdepappershandlare skall lämna anmälan till Skatteförvaltningen före slutet av januari månad året efter överlåtelseåret.

Om överlåtelseobjektet utgörs av aktie i bostads- eller fastighetsbolag eller andel i bostads- eller fastighetsandelslag, skall värdepappershandlaren dock lämna anmälan till Skatteförvaltningen senast den 15 dagen i månaden efter överlåtelsemånaden.

6 §

Intyg över överlåtelseskatt

I de fall som avses i 16 § 2 mom., 21 § 3 mom. 3 punkten samt 22 § lagen om överlåtelseskatt skall de som är skyldiga att bära upp skatten och fastighetsmäklare i samband med upprättandet av överlåtelsehandlingen tillställa överlåtelsetagaren ett intyg över att överlåtelseskatten är betald. Intyget skall ges på en av Skatteförvaltningen fastställd blankett som nämns i 1 § ovan eller i form av ett till sakinnehållet motsvarande intyg.

Intyget skall innehålla de sakuppgifter som framgår ur den anmälan intyget berör. Intyget skall undertecknas av dess givare.

7 §

Betalningssättet

Överlåtelseskatten betalas med en av Skatteförvaltningen fastställd gireringsblankett.

På gireringsblanketten antecknas de däri begärda uppgifterna.

8 §

Kvitteringsanteckningar

Myndigheten skall förse akten eller anmälan med en anteckning om betald överlåtelseskatt.

Anteckningen skall utvisa det erlagda skattebeloppet och betalningsdagen.

9 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 mars 2013. Bestämmelsen i 1 § 8 punkten i beslutet om anmälan om dagen för äganderättens övergång, när en överlåtelse enligt 20 § 5 mom. i lagen om överlåtelseskatt sker under byggnadsfasen eller tidigare, tillämpas på överlåtelse som sker på grundval av avtal som ingåtts den 1 mars 2013 eller därefter.

Med detta beslut upphävs den 20 december 2011 utfärdade Skatteförvaltningens beslut om betalning och anmälan av överlåtelseskatt (1392/2011).


Helsingfors den 6 februari 2013

Generaldirektör Pekka Ruuhonen

Överinspektör Mia Keskinen  

 

 Sidan har senast uppdaterats 6.2.2013