Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om betalning och deklaration av överlåtelseskatt

Har getts
21.11.2019
Diarienummer
Dnr VH/4411/00.01.00/2019
Giltighet
1.12.2019 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 27 § 5 mom., 30 § 5 mom. och 31 § 3 mom. i lagen om överlåtelseskatt (931/1996), sådana de lyder, 27 § 5 mom. och 31 § 3 mom. i lag 526/2010 samt 30 § 5 mom. i lag 18/2018, beslutat:

1 §

Överlåtelseskattedeklaration

I en skattedeklaration som avses i 30 § lagen om överlåtelseskatt ska lämnas följande uppgifter:

 1. överlåtelseobjekt
 2. parternas namn samt de skatt- eller uppbördsskyldigas personbeteckningar eller FO-nummer
 3. köpeskilling eller annat vederlag
 4. beloppet av skatt som ska betalas på överlåtelsen
 5. uppgift om huruvida en fastighetsmäklare har förmedlat överlåtelsen
 6. datumet då köpebrevet eller ett motsvarande avtal har undertecknats
 7. uppgift om huruvida det är fråga om ett byte
 8. en redogörelse om att kraven för skattefrihet för första bostad i 11 och 25 § i lagen om överlåtelseskatt uppfylls, om det är fråga om förvärvarens första bostad
 9. datumet för äganderättens övergång, om det är fråga om överlåtelse av en ny bostad enligt 4 kap. 1 § i lagen om bostadsköp (795/2005) eller en sådan överlåtelse som sker under byggnadsfasen eller tidigare enligt 20 § 5 mom. i lagen om överlåtelseskatt
 10. uppgift om huruvida förvärvaren är delägare eller bolagsman i det överlåtande samfundet eller make eller barn till en sådan, och
 11. uppgift om huruvida överlåtaren är uppbördsskyldig enligt 16 § 2 mom. i lagen om överlåtelseskatt.

2 §

Överlåtelseskattedeklaration för fastighetsmäklare, värdepappershandlare och förrättare av exekutiv auktion

Utöver uppgifterna som avses i 1 § 1–8 punkterna ska fastighetsmäklare, värdepappershandlare och förrättare av exekutiv auktion lämna följande uppgifter:

 1. namn och personbeteckning eller FO-nummer samt hemort för fastighetsmäklaren, värdepappershandlaren eller förrättaren av exekutiv auktion
 2. betalningsdag för skatten, då överlåtelsen har förmedlats av en fastighetsmäklare på det sätt som avses i 21 § 3 mom. 3 punkten i lagen om överlåtelseskatt
 3. om värdepappershandlaren eller auktionsförrättaren är uppbördsskyldig enligt 22 § i lagen om överlåtelseskatt, uppgift om att skatten har tagits ut enligt uträkningen om en köpare av första bostad inte har redogjort för att kraven för skattefrihet uppfylls enligt 1 § 1 mom. 8 punkten.

3 §

Deklarationssätt

Överlåtelseskattskyldiga eller deklarationsskyldiga samfund, samfällda förmåner, fastighetsmäklare och värdepappershandlare ska lämna uppgifterna som avses i detta beslut elektroniskt i en överlåtelseskattedeklaration. Skatteförvaltningen kan av särskilda skäl godkänna att skattedeklarationen lämnas in i pappersform.

Andra än de överlåtelseskattskyldiga eller deklarationsskyldiga som avses i 1 mom. kan lämna skattedeklarationen elektroniskt eller på papper.

Skattedeklaration lämnas separat för varje skattskyldig.

4 §

Rättelse av fel i skattedeklarationen med en rättelsedeklaration

Den skattskyldige eller deklarationsskyldige ska rätta ett fel i en skattedeklaration genom att lämna en rättelsedeklaration. Med rättelsedeklarationen ska lämnas alla uppgifter i den skattedeklaration som rättas. Rättelsedeklarationen ersätter den tidigare inlämnade skattedeklaration som gäller överlåtelsen i fråga.

Om överlåtelseskatt emellertid har betalats till ett för stort belopp eller ogrundat återbetalar Skatteförvaltningen på ansökan det ogrundade eller för stora skattebeloppet i enlighet med 40 § i lagen om överlåtelseskatt.

5 §

Deklarationstid för fastighetsmäklare

En fastighetsmäklare ska lämna en skattedeklaration till Skatteförvaltningen i samband med att ett överlåtelseavtal ingås.

6 §

Deklarationstid för värdepappershandlare

Värdepappershandlare ska lämna en skattedeklaration till Skatteförvaltningen om överlåtelserna under kalendermånaden senast den 15 i den månad som följer på kalendermånaden.

7 §

Intyg om överlåtelseskatt

I situationer som avses i 16 § 2 mom. och 21 § 3 mom. 3 punkten samt 22 § i lagen om överlåtelseskatt ska den uppbördsskyldige och fastighetsmäklaren i samband med att ett överlåtelseavtal ingås ge förvärvaren ett intyg om att överlåtelseskatten har betalats eller tagits ut. Intyget ska utfärdas på en blankett som Skatteförvaltningen har fastställt för den deklaration som avses i 1 § eller med ett intyg med motsvarande datainnehåll.

8 §

Betalning av skatt

Vid betalning av överlåtelseskatt används ett referensnummer med vilket den skattskyldiges betalning identifieras.

9 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 december 2019.

Genom detta beslut upphävs Skatteförvaltningens beslut av 23.09.2019 om betalning och deklaration av överlåtelseskatt (994/2019).

Bestämmelserna i detta beslut tillämpas på överlåtelser som sker den dag då beslutet träder i kraft eller därefter. Skatteförvaltningens beslut (994/2019) som gäller innan det nya beslutet träder i kraft tillämpas på de överlåtelser som skett innan detta beslut träder i kraft.

Helsingfors den 21 november 2019

Generaldirektör Markku Heikura

Skattedirektör Pauli Kinnunen

Sidan har senast uppdaterats 21.11.2019