Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om betalning och deklaration av överlåtelseskatt

Har getts
23.9.2019
Diarienummer
VH/2566/00.01.00/2019
Giltighet
1.11.2019 - 30.11.2019

Skatteförvaltningen har med stöd av 27 § 5 mom., 30 § 5 mom. och 31 § 3 mom. i lagen om överlåtelseskatt (931/1996), sådana de lyder, 27 § 5 mom. och 31 § 3 mom. i lag 526/2010 samt 30 § 5 mom. i lag 18/2018, beslutat:

1 §

Överlåtelseskattedeklaration

I en skattedeklaration som avses i 30 § lagen om överlåtelseskatt ska lämnas följande uppgifter:

 1. överlåtelseobjekt
 2. parternas namn samt de skatt- eller uppbördsskyldigas personbeteckningar eller FO-nummer
 3. köpeskilling eller annat vederlag
 4. beloppet av skatt som ska betalas på överlåtelsen
 5. uppgift om huruvida en fastighetsmäklare har förmedlat överlåtelsen
 6. datum för köpet eller bytet
 7. uppgift om huruvida det är fråga om byte av värdepapper
 8. datumet för äganderättens övergång, om det är fråga om överlåtelse av en ny bostad enligt 4 kap. 1 § i lagen om bostadsköp (795/2005) eller en sådan överlåtelse som sker under byggnadsfasen eller tidigare enligt 20 § 5 mom. i lagen om överlåtelseskatt
 9. uppgift om huruvida förvärvaren är delägare i det överlåtande samfundet, bolagsman eller deras make eller barn och
 10. uppgift om huruvida överlåtaren är uppbördsskyldig enligt 16 § 2 mom. i lagen om överlåtelseskatt.

2 §

Överlåtelseskattedeklaration för fastighetsmäklare, värdepappershandlare och förrättare av exekutiv auktion

Utöver uppgifterna som avses i 1 § 1–7 punkterna ska fastighetsmäklare, värdepappershandlare och förrättare av exekutiv auktion lämna följande uppgifter:

 1. namn och personbeteckning eller FO-nummer samt hemort för fastighetsmäklaren, värdepappershandlaren eller förrättaren av exekutiv auktion
 2. betalningsdag för skatten, då överlåtelsen har förmedlats av en fastighetsmäklare på det sätt som avses i 21 § 3 mom. 3 punkten i lagen om överlåtelseskatt och
 3. om värdepappershandlaren eller auktionsförrättaren är uppbördsskyldig enligt 22 § i lagen om överlåtelseskatt, uppgift om att skatten har tagits ut enligt uträkningen eller att köparen av första bostad har redogjort för förutsättningarna för sin skattefrihet.

3 §

Deklarationssätt

Överlåtelseskattskyldiga eller deklarationsskyldiga samfund, samfällda förmåner, fastighetsmäklare och värdepappershandlare ska lämna uppgifterna som avses i detta beslut elektroniskt i en överlåtelseskattedeklaration. Skatteförvaltningen kan av särskilda skäl godkänna att skattedeklarationen lämnas in i pappersform.

Andra än de överlåtelseskattskyldiga eller deklarationsskyldiga som avses i 1 mom. kan lämna skattedeklarationen elektroniskt eller på papper.

Skattedeklaration lämnas separat för varje skattskyldig.

4 §

Rättelse av fel i skattedeklarationen med en rättelsedeklaration

Den skattskyldige ska rätta ett fel i en skattedeklaration genom att lämna en rättelsedeklaration. Med rättelsedeklarationen ska lämnas alla uppgifter i den skattedeklaration som rättas. Rättelsedeklarationen ersätter den tidigare inlämnade skattedeklaration som gäller överlåtelsen i fråga.

Om överlåtelseskatt emellertid har betalats till ett för stort belopp eller ogrundat återbetalar Skatteförvaltningen på ansökan det ogrundade eller för stora skattebeloppet i enlighet med 40 § i lagen om överlåtelseskatt.

5 §

Deklarationstid för fastighetsmäklare

En fastighetsmäklare ska lämna sin skattedeklaration till Skatteförvaltningen senast den 15 i den månad som följer efter överlåtelsemånaden.

6 §

Deklarationstid för värdepappershandlare

Värdepappershandlare ska lämna en deklaration till Skatteförvaltningen om det sammanlagda beloppet av överlåtelseskatt som den uttagit på basis av de överlåtelser som skett under kalendermånaden. Deklarationen ska lämnas senast den 15 i den månad som följer på kalendermånaden.

7 §

Intyg om överlåtelseskatt

I situationer som avses i 16 § 2 mom. och 21 § 3 mom. 3 punkten samt 22 § i lagen om överlåtelseskatt ska den uppbördsskyldige och fastighetsmäklaren i samband med att överlåtelseavtalet upprättas ge förvärvaren ett intyg om att överlåtelseskatten har betalats. Intyget ska utfärdas på en blankett som Skatteförvaltningen har fastställt för den deklaration som avses i 1 § eller med ett intyg med motsvarande datainnehåll.

8 §

Betalning av skatt

Vid betalning av överlåtelseskatt används ett referensnummer med vilken den skattskyldiges betalning identifieras.

9 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2019.

Genom detta beslut upphävs Skatteförvaltningens beslut av 6.2.2013 om betalning och deklaration av överlåtelseskatt (145/2013).

Bestämmelserna i beslutet tillämpas på överlåtelser som sker den dag då beslutet träder i kraft eller därefter. Skatteförvaltningens beslut som gäller innan det nya beslutet träder i kraft (145/2013) tillämpas på de överlåtelser som skett innan detta beslut träder i kraft.

Helsingfors den 23 september 2019

Generaldirektör Markku Heikura

Skattedirektör Pauli Kinnunen

Sidan har senast uppdaterats 25.9.2019