Tjänsten MinSkatt är stängd fram till tisdagen den 24 november klockan 9. Läs mer om driftsavbrottet.

Skatteförvaltningens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av åker och täckdikningstillägg

Har getts
29.10.2020
Diarienummer
VH/7026/00.01.00/2020
Giltighet
1.1.2021 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 20 § 3 och 5 mom. i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen (1142/2005), sådana de lyder i lagen 505/2010, fastställt den genomsnittliga årliga avkastningen av åker och täckdikningstillägget för beskattningen för år 2020 som följer:

1 §

Den genomsnittliga årliga avkastningen per hektar åker i landets skilda kommuner fastställs till följande belopp:

Se tabellen i slutet av sidan

2 §

Är jordbruksjorden täckdikat, höjs värdet på jordbruksjorden med 370,05 euro per hektar.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2021. Det tillämpas vid beskattningen för år 2020.Helsingfors den 29 oktober 2020

Vid förhinder för generaldirektören                                                   

strategidirektör Arto Pirinen

Ledande sakkunnig Kari Aaltonen