Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av åker och täckdikningstillägg

Har getts
30.10.2019
Diarienummer
VH/4441/00.01.00/2019
Giltighet
1.1.2020 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 20 § 3 och 5 mom. i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen (1142/2005), sådana de lyder i lagen 505/2010, fastställt den genomsnittliga årliga avkastningen av åker och täckdikningstillägget för beskattningen för år 2019 som följer:

1 §

Den genomsnittliga årliga avkastningen per hektar åker i landets skilda kommuner fastställs till följande belopp:

Se tabellen i slutet av sidan

2 §

Är jordbruksjorden täckdikat, höjs värdet på jordbruksjorden med 369,39 euro per hektar

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2020 Det tillämpas vid beskattningen för år 2019

Helsingfors den 30 oktober 2019

Generaldirektör Markku Heikura

Ledande sakkunnig Kari Aaltonen

Sidan har senast uppdaterats 31.10.2019