Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om den nedre gränsen och uppbördsraterna för fysiska personers och dödsbons förskottsbetalningar

Har getts
29.8.2017
Diarienummer
A169/200/2017
Giltighet
1.11.2017 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 6 § 2 mom. i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996), sådant det lyder i lag 53/2017, beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut tillämpas på förskottsbetalningen av andra skattskyldiga än samfund enligt
3 § och samfällda förmåner enligt 5 § i inkomstskattelagen (1535/1992).

2 §
Nedre gräns för förskottsbetalning

Förskott fastställs inte om förskottets belopp är under 170,00 euro.

3 §
Förskottets uppbördsrater

Förskottet uppbärs beroende på skattens belopp i två eller flera lika stora rater med en cents noggrannhet på följande sätt:

Täytä tähän taulukon kuvaus, esteettömyyttä silmälläpitäen, ei näy kuin ruudunlukijoille
Förskottsbeloppet som ska uppbäras, euroAntalet uppbördsraterUppbördsmånader
170,00 - 500,00 2 mars och september
över 500,00 men högst
1 700,00 
3 februari, juli och november
över 1700,00 men högst
10 000,00
6 februari, april, juni, augusti, oktober och december
över 10 000,00  12 januari – december

4 §

Uppbörd av ändrat förskott

Det ändrade förskottet uppbärs minskat med beloppet av de redan förfallna förskottsraterna i jämnstora rater. Raterna för ett förhöjt och ett nytt förskott uppbärs beroende på förskottets storlek och på ändringens tidpunkt med iakttagande i tillämpliga delar av vad som i 3 § bestäms om antalet uppbördsrater och uppbördsmånader. Raterna för ett nedsatt förskott uppbärs under samma uppbördsmånader som de före nedsättningen skulle uppbäras. Om det ändrade förskottet minskat med beloppet av de redan förfallna förskottsraterna är mindre än 170,00 euro, uppbärs det i en rat under den kalendermånad som följer efter ändringen av förskottet.

Avvikande från 1 mom. kan förskottet som uppbärs för säsongartad inkomst fastställas i jämnstora rater under den månad eller period då inkomsten flyter in. Detsamma gäller förskott som ska fastställas enligt 16 a § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978).

5 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2017.

Genom beslutet upphävs Skatteförvaltningens beslut om den undre gränsen och uppbördsraterna för förskott (1099/2016).

Helsingfors den 29 augusti 2017


generaldirektör Pekka Ruuhonen

överinspektör Markus Kautto

Sidan har senast uppdaterats 5.9.2017