Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om den nedre gränsen och uppbördsraterna för fysiska personers och dödsbons förskottsbetalningar

Har getts
4.9.2018
Diarienummer
A63/200/2018
Giltighet
1.11.2018 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 6 § 2 mom. i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996), sådant det lyder i lag 53/2017, beslutat:

1 §

Tillämpningsområde

Detta beslut tillämpas på förskottsbetalningen av andra skattskyldiga än samfund enligt 3 § och samfällda förmåner enligt 5 § i inkomstskattelagen (1535/1992).

2 §

Nedre gräns för förskottsbetalning

Något förskott fastställs inte om förskottets belopp innan det indelas i uppbördsrater är under 170,00 euro.

3 §

Förskottets uppbördsrater under skatteåret

Under skatteårets lopp uppbärs förskottet i två eller flera lika stora rater med en cents noggrannhet på följande sätt:

Förskottsbeloppet som uppbärs i euro Antalet uppbördsrater Uppbördsmånader
170,00 - 500,00 2 mars och september
över 500,00 men högst 1 700,00 3 februari, juli och november
över 1 700,00 men högst 10 000,00 6 februari, april, juni, augusti, oktober och december
över 10 000,00 12

januari–december

4 §

Förskottets uppbördsrater efter skatteårets utgång

Ett förskott som förfaller till betalning efter skatteårets utgång uppbärs i en rat.

5 §

Uppbördsrater för ändrat förskott

Det ändrade förskottet uppbärs minskat med beloppet av de redan förfallna förskottsraterna i jämnstora rater. Förskottsraterna kan på grund av förskottsbeloppet, ändringens tidpunkt eller någon annan särskild orsak uppbäras avvikande från vad som anges i 3 § om uppbördsraterna och uppbördsmånaderna. Om förskottsbeloppet efter ändringen minskat med beloppet för de rater som redan har förfallit till betalning är under 170 euro uppbärs detta belopp som en rat.

Då förskottet minskas, allokeras minskningen i första hand till de återstående förskottsraterna under skatteåret som inte har förfallit till betalning. Om ändringen inte kan allokeras till förskottsrater som inte har förfallit till betalning, allokeras den till de förskottsrater som har förfallit till betalning under skatteåret från och med den rat som senast har förfallit till betalning.

6 §

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2018.

Genom detta beslut upphävs Skatteförvaltningens beslut om den nedre gränsen och uppbördsraterna för fysiska personers och dödsbons förskottsbetalningar (605/2017).

Helsingfors den 4 september 2018

Generaldirektör Markku Heikura

Skattedirektör Pauli Kinnunen

Sidan har senast uppdaterats 7.9.2018