Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2015

Har getts
25.11.2014
Diarienummer
A194/200/2014
Giltighet
Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 91 a § 3 mom. i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995), sådant det lyder i lagen 520/2010, utfärdat följande förteckning över de inkomstskattesatser för kommuner, evangelisk-lutherska kyrkans och ortodoxa kyrkosamfundets församlingar som fastställts för finansåret 2015.

Förteckning över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2015 (pdf)


Helsingfors den 25 november 2014


Generaldirektör Pekka Ruuhonen

Överinspektör Mia Keskinen


Sidan har senast uppdaterats 26.11.2014